نام دوره: دوره آموزش REVIT

 مدت دوره:  35 ساعت

 ویژگی دوره: برگزاری کلاس به صورت نیمه خصوصی (حداکثر 5 نفر)

 هزینه دوره:      390,000 تومان

 

15% تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه تهران

سرفصل دوره آموزشی نرم افزار  REVIT  به شرح زیر است:

 

جلسه اول ( مدت زمان 180 دقیقه ) 

1.توضیحاتی در رابطه با قابلیت ها و امکانات دوره آموزشی نرم افزار ، نحوه برخورد با نرم افزارREVIT و درک خصوصیات بارز آن در دوره آموزشی نرم افزار REVIT 

2. ترسیم یک بنای کوچک و توضیح استفاده از ابزار های ترسیم دیوار ، در ، پنجره ، کف و سقف در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

(Basic floor plans, roofs , walls , doors and windows) به صورت کاملاً اولیه

3.توضیحات محیط نمایش نما و مقاطع وآموزش اولیه سطوح مبنا و طبقات ( Levels and refrence planes ) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT 

4.توضیح پانل های دیگر دوره آموزشی REVIT

( Insert , Annotate , Structure , Massing & Site , Collaborate , View , Manage , Modify)

و امکانات موجود در هر پانل جهت ایجاد ذهنیتاولیه در هنرجو برای بیان مفصل هر بخش در جلسات آتی

5.آموزش ایجاد سطوح مبنا(Levels)و تنظیمات مربوط به این بخش در دوره آموزشی نرم افزار REVIT 

6.آموزش استفاده از خطوط مبنا (کمک ترسیم) و سطح کار در ترسیمات (Refrence plan , Work plan) در دوره آموزشی revit

7.آموزش ترسیم دیوار (wall) و تنظیمات مربوط به آن در دوره آموزشی revit

 

جلسه دوم ( مدت زمان 180 دقیقه ) :

1.مرور مباحث جلسه قبل در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

2.آموزش ترسیم در (Door) و تنظیمات مربوط به آن در دوره آموزشی نرم افزار REVIT

3.آموزش ترسیم پنجره (Window) و تنظیمات مربوط به آن در دوره آموزشی نرم افزار REVIT

4.آموزش وارد کردن عناصر جدید از بخش مرجع دوره آموزشی نرم افزار ( Load Family From Library ) REVIT

5.آموزش وارد کردن مبلمان و تجهیزات و تنظیمات مربوطه

6.آموزش ترسیم کف معماری (Floor) و تنظیمات مربوط به آن

7.آموزش پانل ویرایش (modify) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT

 

جلسه سوم ( مدت زمان 180 دقیقه )

1.مرور مباحث جلسه قبل

2.آموزش ایجا نما و مقاطع (Elevations and Sections ) و تنظیمات مربوط به هر بخش در دوره آموزشی نرم افزار رویت

3.آموزش ترسیم سقف کاذب (Ceilings) و تنظیمات مربوطه در دوره آموزشی نرم افزار رویت

4.آموزش ترسیم سقف (Roofs) در حالات مختلف و تنظیمات مربوط به آن

5.آموزش ترسیم پله ( Stairs) و تنظیمات مربوطه در دوره آموزشی نرم افزار رویت

6.آموزش ترسیم رامپ و نرده ( Ramp & Railing ) و تنظیمات مربوطه در دوره آموزشی نرم افزار رویت

7.آموزش ترسیم جداره ها و سیستم های پرده ای (Curtain walls and systems) و تنظیمات مربوطه در دوره آموزشی نرم افزار رویت

 

جلسه چهارم ( مدت زمان 180 دقیقه )

1.مرور مباحث جلسه قبل

2.آموزش ترسیم ستون و محور ها (Grids and columns) و تنظیمات این بخش در دوره آموزشی نرم افزار رویت

3.آموزش ترسیم تیرهای اصلی و کف سازه ای در دوره آموزشی نرم افزار REVIT (Beam & Structural Floor) و تنظیمات مربوط به این بخش

4.آموزش ترسیم تیر های فرعی ، بادبند ، تیر خرپائی (Beam system , Brace , Truss , …) و تنظیمات مربوطه

5.آموزش ترسیم فونداسیون ، دیوار های سازه ای در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE (Fondation , Structural Wall) و تنظیمات مربوطه

6.آموزش ترسیم توپوگرافی ، محدوده زمین در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE (Toposurface , Property line)و تنظیمات مربوطه

7.آموزش ایجاد سکوی بنا ، خط پروژه، ناحیه ، تجهیزات سایت ، کد گذاری خطوط تراز در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

(Building Pad , Graded Region , Subregion , Site Component , Lable Contours)

 

جلسه پنجم ( مدت زمان 180 دقیقه )

1.مرور مباحث جلسه قبل

2.ترسیم کامل یک بنا با توجه به سرفصل های جلسات قبل از مرحله فونداسیون تا طراحی محوطه شامل :

-        تعیین سطوح و ترسیم خطوط مبنا در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

-        ترسیم محورها و ستون ها در رویت

-        ترسیم دیوار ها و کف طبقات

-        ترسیم پله ، در ، پنجره و سقف بنا در دوره آموزشی REVIT

-        ترسیم فونداسیون و تعیین محل نهائی محورها و ویرایش پلان در دوره آموزش رویت

-        ترسیم محوطه و توپوگرافی در دوره آموزش رویت

-        مبلمان و تکمیل پروژه در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

 

جلسه ششم ( مدت زمان 180 دقیقه )

1.بررسی بنای ترسیم شده توسط هنرجو مطابق سرفصل های آموزش داده شده

2.آموزش شیت بندی ، مبانی آن ، ترسیم شیت جدید و بررسی قابلیت های حرفه ای این بخش (Sheets &titleblocks) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT

3.آموزش پرینت و خروجی گرفتن از دوره آموزشی نرم افزار (Printing & transfer project standard)

4.آموزش اندازه گذاری ، تعریف کد های ارتفاعی و شیب سطوح ( Dimensions& Spot Elevation , …)

5.آموزش نوشتن متن و امکانات مربوط به آن (Text) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

6.آموزش ایجاد توضیحات و شرح فضاها (Legend)

7.آموزش تنظیمات فیلتر های نمایش و نحوه نمایش اشیاء ( Filtering , Shading) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

8.آموزش تنظیمات ضخامت ، نوع و الگوی خطوط در نمایش و در پرینت ( Line Weight , Style , Pattern) در دوره آموزش رویت

 

جلسه هفتم ( مدت زمان 180 دقیقه )

1.مرور مباحث جلسه قبل

2.آموزش اندازه گیری مساحت مفید و مساحت کل (Gross Building , Rentable Area) در دوره آموزش رویت

3.آموزش برچسب گذاری بر عناصر و ویرایش آن (Tags) دوره آموزش رویت

4.آموزش ایجاد جداول و متره کردن عناصر (Schedules) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

5.آموزش فاز بندی پروژه و فیلتر کردن نمایش بر اساس فاز ها (Phasing & Filtering) دوره آموزش رویت

6.آموزش انواع ورودی ها و پیوندها به دوره آموزشی نرم افزار (Insert & Links) در دوره آموزش رویت

7.آموزش ترسیم احجام و نحوه نسبت دادن کف ، سقف و دیوارها به سطوح احجام پیچیده

(Mass,Roof by face & Floor by face & Wall by face)

 

 جلسه هشتم ( مدت زمان 180 دقیقه )

1.مرور مباحث جلسه قبل

2.آموزش ترسیم جزئیات اجرائی پروژه (Detailing) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

3.آموزش ایجاد بزرگنمائی و نسبت دادن نت و یادداشت ها به مصالح و سایر عناصر پروژه (Callouts& Keynotes) در دوره آموزش رویت

4.آموزش ویرایش و ایجاد عناصر جدید در یک گروه فامیلی شامل :

-        FamilyAnnotation

-        Family Profile

-        Family Wall & Windows , …

5.آموزش نحوه کار بر روی شبکه به صورت گروهی ( Workset) در دوره آموزش رویت

6.آموزش نحوه همسان سازی و پیشتیبانی از فایل مرجع (Backup & Synchronize) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

7.چک کردن تداخل ها ،تطابق و هماهنگی بین اعضاء درکار گروهی (Coordinate Review , Interface Check , …) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

 

جلسه نهم ( مدت زمان 180 دقیقه )

1.مرور مباحث جلسه قبل

2.آموزش تنظیمات متریال ها و ساخت متریال جدید (Material) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT

3.آموزش تنظیم نحوه قرار گیری عکس بر سطوح (Place Decal & Decal Type) در دوره آموزشی نرم افزار رویت

4.آموزش تنظیم نور خورشید و نورپردازی مصنوعی در تنظیمات رندر ( Lighting) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT

5.آموزش تنظیم دوربین در صحنه های داخلی و خارجی (Camera) در دوره آموزش رویت

6.آموزش تنظیمات رندر و انجام نمونه یک رندر داخلی و یک رندر خارجی(Rendering) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT

7.آموزش ایجاد انیمیشن از دید انسانی و تنظیمات آن (Walkthrough)

8.بررسی تمرین های هنرجو و رفع اشکال در دوره آموزش رویت

 

به منظور آشنایی با محیط نرم افزار، عکس هایی از یک پروژه در نرم افزار رویت در زیر قرار داده شده است:

 

آموزش Rhino

شکل 1- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت
آموزش نرم افزار Rhino

شکل 2- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزش نرم افزار Rhino

شکل 3- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزشي نرم افزار Rhino

شکل 4- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزشي نرم افزار راینو

شکل 5- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

آموزش راینو

شکل 6- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزش نرم افزار راینو

شکل 7- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزشي نرم افزار راینو

شکل 8- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت 

دوره آموزشي نرم افزار راینو

شکل 9- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت 

 نرم افزار راینو

شکل 10- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت 

دوره آموزشي راینو

شکل 11- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت 

آموزش راینو

شکل 12- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت 

دوره آموزشي راینو

 شکل 13- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

 دوره آموزش راینو

 شکل 14- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

آموزش راینو

شکل 15- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزش راینو

شکل 16- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزشی راینو

شکل 17- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزشي راینو

شکل 18- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزشي راینو

شکل 19- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

به منظور آشنایی با محیط نرم افزار، عکس هایی از یک پروژه در نرم افزار رویت در زیر قرار داده شده است:

آموزش Rhino

شکل 1- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت
آموزش نرم افزار Rhino

شکل 2- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزش نرم افزار Rhino

شکل 3- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزشي نرم افزار Rhino

شکل 4- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزشي نرم افزار راینو

شکل 5- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

آموزش راینو

شکل 6- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزش نرم افزار راینو

شکل 7- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزشي نرم افزار راینو

شکل 8- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت 

دوره آموزشي نرم افزار راینو

شکل 9- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت 

 نرم افزار راینو

شکل 10- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت 

دوره آموزشي راینو

شکل 11- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت 

آموزش راینو

شکل 12- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت 

دوره آموزشي راینو

 شکل 13- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

 دوره آموزش راینو

 شکل 14- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

آموزش راینو

شکل 15- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزش راینو

شکل 16- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزشی راینو

شکل 17- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزشي راینو

شکل 18- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

دوره آموزشي راینو

شکل 19- یک نمونه پروژه از مجموعه آموزش رویت

  

مطالب روز مهندسی

 • 15 توصیه کلیدی در زمینه ساخت رزومه شغلی حرفه ای و موثر

  به نام خدا یک رزومه .کاری برگه ای است که شما به عنوان نویسنده در باره مهارتها و قابلیتهای شغلی خود برای کسانی که شما را تاکنون ندیده اند و نمی شناسند ارسال می کنید. هدف از ساخت رزومه، دعوت از شما برای مصاحبه شغلی است .و کارفرما بایستی رزومه شما را از میان دهها داوطلب آن شغل برای مصاحبه انتخاب کند. بنابراین ساخت یک رزومه حرفه ای در فرآیند انتخاب شغل تاثیر حیاتی دارد. بنابراین در ساخت رزومه خود دقت بسیار زیادی نمایید . وطن جاب دراین مقاله 15 نکته ای را که شما را در تهیه رزومه خوب یاری می دهد ، را برای شما بیان می کند....

  ادامه مطلب...

 • برای ساختن یک ساختمان مسکونی چه تخصصهای مهندسی مورد نیاز است

  داشتن مسکن مناسب یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر است و صنعت ساختمان سازی عمری به اندازه پیدایش بشر در این کره خاکی دارد. هم اکنون و در زمان امروزی نیز صنعت ساخت ساختمان یکی از بزرگترین صنایع هر کشور است که نقش کلیدی را در زمینه اشتغال در هر کشور فراهم می کند. در کشور ما نیز به دلیل رشد جمعیت از یک طرف و عمر پایین سازه های قبلی از طرف دیگر، نیاز شدیدی به ساخت خانه های جدید در کشور به وجود دارد، به طوری که مشکل تامین مسکن به یکی از ابر چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است. صنعت تولید مسکن از طرف...

  ادامه مطلب...

 • نقش صنایع تبدیلی کشاورزی در توسعه اشتغال کشور

  به نام خدا مساحت کشور هلند کوچکتر از استانهای گیلان و مازندران است. اما این کشور به تنهایی حدود 80 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد که این میزان از صادرات نفت ایران بیشتر است و یا کشور همسایه ما ترکیه در حدود 40 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد. کشور ما با دارا بودن دومین تنوع اقلیمی در جهان و با داشتن مساحتی عظیم و جمعیت فعال زیاد، تنها حدود 8 میلیارد دلار صادرات در بخش کشاورزی دارد. علت این موضوع ضعف شدید در صنایع تبدیلی کشاورزی است. با وجود اینکه دانشگاههای ما در...

  ادامه مطلب...

 • نقش نرم افزارهای شبیه ساز در پیشرفت صنعت ساختمان

  به نام خدا تحولات مهندسی در بیست سال اخیر بسیار زیاد بوده است. عامل اصلی این تحولات در دنیای مهندسی، ظهور کامپیوتر و اینترنت و امکان کار با نرم افزارهای پیشرفته است. اما با ظهور کامپیوترهای شخصی و نرم افزارهای مهندسی، تحول عظیمی در زمینه طراحی مهندسی انجام شده است. هم اکنون برای تکمیل تیم طراحی یک برج تنها استخدام مهندس عمران کارآزموده و یک یا دو نفر نقشه کش کافی است و همین یک نفر مهندس طراح ساختمان، به راحتی از طریق نرم افزارهای طراحی، کار طراحی برج را انجام داده و از طریق این نرم افزارها کلیه محاسبات فنی را بدون اشتباه انجام میدهد. حتی می تواند با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز، بارهای زلزله و طوفانهای شدید را بر...

  ادامه مطلب...

 • dentalclinictoronto.dentist Emergency Dentist Toronto

  dentalclinictoronto.dentist emergency dentist Toronto is the leading dentistry for emergency dental care and any kind of toothache. A surprising toothache wakes you up at midnight, or you're feeling agony or pain with standard routines, together with consuming or respiration. Lots of people do not know how to proceed when they're in confronted with an emergency . If you have a toothache or dental emergency , locate an urgent dental care Place of work immediately. Don't leave your dental...

  ادامه مطلب...

 • آموزش و تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی

  تدریس خصوصی فیزیک یکی از شاخه هایی است که در موسسات و کلاس های کنکور به آن پرداخته می شود. اهمیت درس فیزیک بر همه دانش آموزان و اولیای آن ها واضح و آشکار است. درس فیزیک یکی از مهم ترین دروس دوره متوسطه دوم است. که در همه رشته های تحصیلی ریاضی تجربی انسانی تدریس می شود. درس فیزیک جزو علوم پایه می باشد و در اکثر رشته های دانشگاهی کاربرد دارد. آموزش درس فیزیک به دانش آموزان باعث می شود که با دنیای علم آشنا بشوند. روش تحقیق و روش علمی چیزی است که باید به دانش آموزان آموزش داده شود. اگر روش تحقیق...

  ادامه مطلب...

 • ارتباط صنعت پتروشیمی و اشتغال

  به نام خدا پتروشیمی گرایشی از علم شیمی است که به ساخت مواد مصرفی از نفت و گاز می پردازد. در حال حاضر نفت و گاز تنها کاربرد سوخت خودروها و تولید برق در جهان را ندارد، بلکه با کمک علم شیمی هم اکنون هزاران قلم ماده مصرفی از تولید انواع پارچه و پلاستیک و قطعات خودرو گرفته تا بسیاری از مواد دارویی و آنتی بیوتیک از نفت و گاز بدست می آید. هر ساله نیز، متخصصین زیادی، از طریق استخدام شرکت نفت و شرکت های وابسته به آن، جذب گرایش پتروشیمی کشور می شوند. نکته جالب توجه این است که با وجود پیشرفت سریع علم، نه تنها هیچ جایگزینی برای فرآورده های پتروشیمی یافت نشده بلکه این...

  ادامه مطلب...

 • مقایسه بازار کار ایران و کانادا

    در سالهای اخیر، روند مهاجرت به کانادا به طرز چشمگیری رو به افزایش بوده است و تعداد زیادی از هموطنان ما بویژه متخصصین جامعه متقاضی مهاجرت به این کشور هستند. در این مقاله قصد داریم به دلایل گرایش ایرانیان به مهاجرت به کانادا و نقاط ضعف و قوت این کشور بپردازیم. در میان متقاضیان، عمده تقاضا ها مربوط می شود به متخصصین، مهندسین و تکنسین های کشور که به رغم داشتن سابقه مناسب در ایران، همچنان در صف متقاضیان مهاجرت به کانادا هستند. به راستی دلیل تقاضای آنان چیست؟ در سال های اخیر، تعداد فارغ التحصیلان متخصص کشور چندین برابر شده که به ظاهر بیشتر از نیاز فعلی کشور است و باعث...

  ادامه مطلب...

 • نقش استارتاپها در توسعه کشور

  با توسعه وب، شبکه فعالیتهای استارتاپی نیز در این حوزه شکل گرفته که در نتیجه، باعث تغییرات چشمگیر در سیستم تجارت جهانی شده است. ظهور شرکتهایی نظیر گوگل، فیس بوک، آمازون، اوبر و … باعث شکل گیری تغییرات وسیعی در بسیاری از مفاهیم مانند ارتباطات، آموزش و نحوه کار در جهان شده است و حتی مرزها ی جهانی را به چالش کشانده است. به تبع این تغییرات، استارتاپهای اینترنتی در کشور ما حدود ده سال است که وارد عرضه کار و فعالیت شده اند. شرکتهایی نظیر دیجی کالا، اسنپ، بامیلو و بسیاری از کسب و کارهای سنتی مانند...

  ادامه مطلب...

 • چگونه می توان هزینه ساخت مسکن را در ایران کاهش داد

  به نام خدا شاید شما هم در اخبار و یا روزنامه ها این نوع خبرها را شنیده باشید، ساخت هتل 7 طبقه در چین در مدت 5 روز، و یا ساختن یک ساختمان ده طبقه در یک ماه و از این دست گزارشها. با مراجعه به شبکه های اجتماعی نیز می توان به صورت تصویری، پیشرفت این پروژه ها را مشاهده کرد. در این کشور ها، با استخدام مهندس عمران با تجربه در کارخانجات ساخت قطعات پیش ساخته، با تکیه بر کنترل پروژه، و همچنین کمتر کردن مراحل اداری اخذ مجوز ساخت، زمان ساخت را به کمتریم زمان ممکن می رسانند. ساختن چنین ساختمانهایی در ایران  در بهترین حالت بیش از 2 سال زمان می برد وبا توجه به نرخ...

  ادامه مطلب...

 • کار در منزل با بهره گیری از تکنولوژی جدید

  به نام خدا ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم. در این دوره، امکاناتی در اختیار ماست که حتی تا 20 سال پیش تصورش هم ممکن نبود. هم اکنون با نفوذ اینترنت و تلفنهای هوشمند به دورترین نقاط ایران امکان استفاده ی یکسان و برابر از تکنولوژی ارتباطات اینترنتی، برای همه برقرار است. این سهولت گسترده، فرصت اشتغال زایی و کار در منزل را برای بسیاری از افراد فراهم نموده است. این تکنولوژی باعث تغییرات وسیعی در مفهوم کار شده است. شما می توانید به راحتی و سهولت، هنگامیکه در یک کلبه دور افتاده جنگلی، در حالیکه از هوای عالی و طبیعت زیبا لذت می برید، با استفاده از گوشی تلفن هوشمند خود،...

  ادامه مطلب...

تماس با ما

به منظور آگاهی از دوره های آموزشی و هماهنگی جهت ثبت نام ، می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-66045874

021-66084133

09127008698

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران، خیابان آزادی، مابین ایستگاه مترو حبیب الله و دانشگاه شریف، خیابان حبیب زادگان

عضويت در سايت