مطالب آموزشی مهندسی برق

آشنایی با کابل

مقدمه

یکی از اصلی ترین وسایل در صنعت برق سیم و کابل هاهستند که برای هدایت جریان الکتریسیته از آنها استفاده می شود . نقش کابل ها بسیار پر اهمیت است که می بایست اصول اولیه در انتخاب و نصب و کاربرد و شرایط نگهداری از آن را به درستی اجرا نمود تا موجبات خسران در این سیستم نگردد. در این مبحث به کابلهای مورد استفاده در پست های برق فوق توزیع و انتقال می پردازیم . كابلهاي بكار رفته در پست‌هاي فشار قوي از لحاظ كاربرد و سطح ولتاژ به سه دسته كابلهاي فشار متوسط ، فشار ضعيف و كابلهاي فرمان سیستم های حفاظتی تقسيم‌بندي مي‌شوند. در انتخاب کابل ها دانستن خصوصیاتی همچون مواد عايقي ، جنس و تعداد هاديها، سطح مقطع هاديها، جنس غلاف و زره داراي اهمیت مي‌باشد . انتخاب صحیح کابل و نصب آن اهمیت دارد . انتخاب بدون رعایت اصول و استاندارد ها باعث تلفات بیش از اندازه در کابل و یا از بین رفتن خود کابل میشود . لذا با شناخت اصول و استانداردهای تعریف شده برای کابل ها سعی می کنیم بهره وری در این سیستم را به بیشینه برسانیم :

كابل‌ در حقيقت نوعي هادي است كه داراي پوشش عايقي مي‌باشد. ساختمان كابل از بخشهاي مختلفي تشكيل شده است كه عبارتند از هادي، عايق، پوسته عايق، پوسته هادي، پوسته فلزي، پركننده، زره و غلاف كه هر يك وظيفه خاصي را بعهده داشته و در مجموع قابليت هدايت الكتريكي و استقامت الكتريكي، مكانيكي و شيميايي كابل را برآورده مي‌سازند.

در ساختمان كابل‌ها به طور عمده دو دسته مواد هادي و عايق بكار مي‌روند. كابلها اغلب از هاديهايي در مركز، پوشش عايقي، پوسته در اطراف هادي و عايق، زره و غلاف بيروني جهت حفاظت در برابر اثرات شيميايي و مكانيكي تشكيل مي‌گردند.

پوسته فلزي كابل شامل سيم‌ها و نوارهايي است كه در راستاي طول كابل، در اطراف آن، زير يك غلاف بيروني پيچيده مي‌شوند. اين مجموعه مسيري را با امپدانس بسيار پايين براي جريان‌هاي اتصال كوتاه فراهم مي‌آورند

برای برسی کابلها ابتدای امر باید واژه هایی که توسط آن کابلها را دسته بندی می کنیم را بشناسیم :
v
مغزي: هاديهاي قرار گرفته در داخل كابل كه وظيفه انتقال توان را بعهده دارند.

v پوسته: لايه‌اي كه وظيفه كنترل ميدان الكتريكي را در درون عايق بعهده دارد. همچنين سطح يكنواختي را در مرزهاي عايقي ايجاد كرده و به پركردن فضاي خالي در اين مرزها كمك مي‌كند.

v غلاف: پوشش استوانه‌اي شكل يكپارچه و پيوسته فلزي يا غيرفلزي كه معمولاً اكسترودشده مي‌باشد.
v
غلاف بيروني: غلاف غيرفلزي كه جهت اطمينان از حفاظت كابل در برابر عوامل خارجي، بر روي پوششهای فلزی بكار مي‌رود.

v غلاف فلزي: غلافي كه معمولاً از جنس سرب، آلياژ سرب، آلومينيوم و يا آلياژ آلومينيوم مي‌باشد و بصورت صاف يا موجدار بر روي مغزی‌(های) كابل بكار مي‌رود تا از لحاظ مكانيكي حفاظت آن را برآورده سازد

v غلاف جداكننده: غلاف داخلي كه بين دو پوشش فلزي غير هم جنس بكار مي‌رود.

v زره: پوششي كه از نوار(ها) يا سيمهای فلزی تشكيل شده و عموماً جهت حفاظت كابل دربرابر اثرات مكانيكی خارجي بكار مي‌رود.

v پوسته فلزي (شيلد): لايه فلزي زمين‌ شده‌اي كه جهت محدودكردن ميدان الكتريكي درون كابل و محافظت از آن در برابر اثرات الكتريكي خارجي بكار مي‌رود. غلاف فلزي و زره هم مي‌توانند نقش شيلد را بعهده بگيرند.

v پوسته هادي: پوسته‌اي الكتريكي كه از مواد فلزي يا غيرفلزي نيمه هادي تشكيل شده و روي مغزي‌هاي بهم تابيده بكار مي‌رود تا با يكنواخت كردن سطح خارجي هادي و ميدان روي آن از بروز تخليه جزئي در فواصل احتمالي بين عايق و هادي جلوگيري كند.

v پوسته عايق: پوسته‌اي الكتريكي كه از مواد غيرفلزي يا فلزي نيمه هادي تشكيل شده و عايق را مي‌پوشاند. اين پوسته با محدود كردن ميدان الكتريكي مغزي‌ها از تخليه جزئي و نشت جريان بين مغزي‌ها و ساير لايه‌هاي پوشاننده جلوگيري مي‌كند

v پوشش داخلي: پوششي غيرفلزي كه مجموعه مغزي‌هاي (و در صورت وجود پركننده‌هاي) يك كابل چند مغزي را در بر گرفته و بر روي پوشش محافظ بكار مي‌رود.

v پركننده: موادي كه جهت پركردن فضاي خالي باقيمانده بين مغزي‌هاي يك هادي چند مغزي بكار مي‌رود.

v عايق ترموپلاستيك: عايق ساخته ‌شده از جنس پلاستيك كه در محدوده حرارتي مربوط به مشخصه پلاستيك، در اثر گرم شدن شل شده و در اثر سردكردن، مجدداً سخت مي‌شود. اين نوع عايق در هنگام شل شدن انعطاف‌پذير بوده و قادر به شكل گرفتن مي‌باشد.

v عايق كراس لينك‌شده: عايق ساخته شده از مواد ترموپلاستيك يا كوپليمر يا تركيبي بر پايه يكي از اين مواد كه ساختار مولكولي داخلي آن تحت فعل و انفعالات شيميايي از قبيل جوش‌دادن و يا پروسه‌هاي فيزيكي از قبيل تابش، تغيير مي‌يابد.

 خصوصیات کابلها :

تقسيم‌بندي هاديهاي بكاررفته در كابلهاي عايقي از دو ديدگاه صورت مي‌گيرد، كابلهاي با نصب ثابت و كابلهاي انعطاف‌پذير. در نصب ثابت دو نوع هادي وجود دارد. كلاس 1 تنها براي هاديهاي يكپارچه و كلاس 2 براي هاديهاي رشته‌اي. هاديهاي بكاررفته در كابلهاي انعطاف‌پذير نيز به دو كلاس 5 و 6 تقسيم مي‌شوند، كه هادي كلاس 6 انعطاف‌پذيرتر هستند .

هاديهاي يكپارچه از مس خالص، مس انيله ‌شده با روكش فلزي، آلومينيوم خالص يا آلياژ آلومينيوم ساخته مي‌شوند. سطح مقطع اين هاديها دايره‌اي مي‌باشد و مشخصات آنها در جدول زیر ارائه شده است. هاديهاي با سطح مقطع 25 ميليمتر مربع و بيشتر تنها جهت كاربردهاي خاص مي‌باشند. براي اين دسته از هاديها در صورتي كه كابل چند مغزي باشد، سطح مقطع هادي مي‌تواند دايره‌اي يا فرم داده شده باشد.

ابعاد هادي‌هاي كابل فشار متوسط و فشار ضعيف بايد به گونه‌اي باشد كه ظرفيت مناسب جهت حمل جريان مشخص شده را داشته باشند.

كليه كابلهاي قدرت تك ‌فاز بايد يك هادي با ابعاد مناسب جهت حمل جريان و يك هادي اتصال زمين كه مقدار ظرفيت جريان نامي آن حداقل 100درصد هادي فاز باشد، داشته باشند.در كابلهاي قدرت سه فاز بايد عمر سرويس‌دهي كابل حداقل برابر با عمر طراحي پست باشد.

كابل بايد مشخصه‌های عايق موردنياز را در محدوده‌های دمایی نامی خود و حداكثر دمای محيط و گرمای ايجاد‌شده توسط خود كابل، در حين سرويس‌دهی را حفظ كند.

سه هادي با ابعاد مناسب و يك هادی با اتصال زمين با ظرفيت جريان نامي حداقل 58درصد هادي فاز، داشته باشند.

كليه كابلهاي قدرت و كنترل بايد از طول يكپارچه بوده و هيچ‌گونه اتصال در آن وجود نداشته باشد. هاديهاي متعلق به فيدرهاي مختلف و يا دسته سيم‌هاي مختلف نبايد در يك كابل قرار گيرند.

كابل CT و PT بايد چهارمغزي باشند به جز كابلهايي كه براي سيگنال‌هاي سنكرونيزاسيون مي‌باشند كه مي‌توانند2 مغزي داشته باشند.

اگر غلاف و اتصال آن نتواند در برابر حداكثر جريان 50 هرتز تخمين زده شده عبوري از غلاف به مدت 5/0 ثانيه در لحظه خطاي زمين، پايداري كند، هاديهاي زمين موازي بايد در طول كابل كشيده شوند . در صورتي كه كابل در محل مرطوبي نصب شود، علي‌الخصوص در مواردي كه در زمين دفن مي‌گردد، و نيز در مواردي كه درمحيط‌ هاي خورنده شيمايي نصب مي‌گردد بايد مشخصه‌هاي عايق خود را حفظ كند.

براي انتخاب كابلهاي قدرت، پارامترهاي زير بايد در نظر گرفته شود:

ü ظرفيت عبور پيوسته جريان

ü ظرفيت اتصال كوتاه

ü افت ولتاژ

براي انتخاب كابلهاي كنترل پارامترهاي زير بايد در نظر گرفته شود:

افت ولتاژ مجاز 

ضرايب بار و اضافه جريان ترانسفورماتورهاي اندازه‌گيري

بزرگترين جريان بار

كابل قدرت فشار متوسط ، فشار ضعيف و كابلهاي كنترل و حفاظت بايد داراي لايه‌هاي زير باشند:

پوسته‌ هادي (تنها براي كابلهاي فشار متوسط):پوسته هادي بايد از تركيبات نيمه هادي اكسترودشده باشد.

عايق‌بندي : كليه كابلهاي فشار ضعيف و كنترل و حفاظت بايد عايق PVC مقاوم در برابر آتش داشته باشند. كابلهاي فشار متوسط بايد داراي عايق XLPE (پلي‌اتيلن كرانس لينك شده)، مناسب براي كلاس مربوطه باشند.

پوشش عايق: پوشش PVC بايد بر روي عايق هاديهاي كابلهاي فشار ضعيف و حفاظت و كنترل بكار رود اين پوشش بايد بدون هيچ مشكلي جدا شود. بعنوان مثال هنگامي كه كابل در حال نصب مي‌باشد، عايق هاديها نبايد صدمه ببيند.

غلاف ( تنها براي كابلهاي فشار متوسط و كنترل و حفاظت) : كليه كابلهاي مدارهاي CT و PT، مدارهاي كنترل و كابلهاي فشار متوسط بايد داراي غلاف سربي باشند، ضخامت غلاف سربي بايد به گونه‌اي باشد كه در برابر حداكثر جريان خطاي زمين به مدت 5/0 ثانيه پايداري نمايد.

پوشش PVC (تنها براي كابلهاي فشار متوسط، كنترل و حفاظت): پوشش PVC بايد بر روي غلاف بكار رود تا غلاف و زره را از لحاظ الكتريكي از هم جدا كند.

زره :كليه كابلهاي چندمغزي بايد داراي زرهي از نوارهاي فولاد گالوانيزه باشند. نوارهاي بكاررفته در زره كليد كابلهاي تك مغزي بايد از جنس مواد غيرمغناطيسي (آلومينيوم) باشند همچنين زره بايد در برابر حداكثر جريان خطاي زمين به مدت 5/0 ثانيه پايداري كند.

غلاف كلي : كليد كابلها بايد بوسيله غلافي از جنس PVC پوشانده شوند. اين غلاف بايد ضداشتعال بوده و از مواد ضدآب تهيه شود.

قرقره كابل : كليه كابل‌ها بايد بر روي قرقره‌اي پيچيده شوند كه قطر آن به اندازه كافي بزرگ باشد تا از تغيير مشخصه‌هاي فيزيكي هادي جلوگيري بعمل آيد. طراحي، ساختار و استحكام قرقره‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه امكان حمل مطلوب هادي به مقصد موردنظر بدون هيچ‌گونه جابجايي، ساييدگي و يا ساير آسيب‌هاي ناشي از حمل و نقل، مسير باشد. قرقره‌ها بايد قادر به پايداري در برابر كليه تنش‌هاي ناشي از عمليات نصب باشند. هر انتهاي هادي بايد به طرز ايمن و مناسبي آب‌بندي و به قرقره بسته شود. علاوه بر علامتهاي موردنياز جهت حمل و نقل، هر قرقره بايد داراي صفحه نشانه‌اي باشد كه شماره سريال، ابعاد و تعداد هاديها، طول هادي، فلش مشخص‌كننده انتهاي كابل، وزن كل و وزن خالص بر روي آن درج شود. علامتهاي مربوط به اندازه‌گيري بايد به فاصله هر 1 متر بر روي كابل فراهم گردد.

طول كابل : كابل‌ها بايد در حداكثر طول ممكن جهت حمل و نقل، تهيه گردند. استوانه‌اي كه كابل بر روي آن پيچيده مي‌شود بايد بيش از يك تكه از كابل را شامل گردد.

مشخصه‌هاي مغزي : كابل‌ها بايد بصورت زير براساس رنگ‌ كدگذاري شوند.

رنگهاي قرمز، زرد و سبز جهت هاديهاي فاز

سياه براي نوترال و ساير اتصالات

زرد / سبز براي اتصالات زمين (تنها مورد كابل‌هاي فشار ضعيف)

خاكستري براي مدار DC

هاديهاي كابل‌هاي كنترل بايد داراي نشانه‌گذاري عددي باشند. اين نشانه‌گذاري بايد از بهترين كيفيت پوده و نبايد بر اثر تماس در حين حمل و نقل پاك شود. همچنين شماره‌ها بايد قابل تشخيص باشند.

مشخصه‌هاي كابل و سازنده بايد در طول كابل و در جاي مناسب بصورت پيوسته آورده شود و داراي جزئيات زير باشد:

نام و علامت تجاري سازنده

سال توليد

ولتاژ نامي

تعداد مغزي‌ها و سطح مقطع

طول كابل

سيني كابل : درصورتي كه از سيني كابل استفاده شود، سيني بايد از فولاد گالوانيزه گرم ساخته شود. ساختار سيني بايد به گونه‌اي باشد كه در صورت قرار گرفتن كابلها در سيني كابل، در نقطه مياني بين پايه‌هاي نگهدارنده آن بيش از 5/0 سانتيمتر شكم وجود نداشته باشد. نگهدارنده‌‌هاي كابل بايد به فاصله حداكثر 3 متر از هم قرار گيرند.

متعلقات كابل :گلندهاي كابل بايد براي نوع كابل مورداستفاده مناسب باشند. گلند كابل بايد از فولاد ضد زنگ ساخته شود.تعداد كافي نسبت پلاستيكي كابل بايد در نظر گرفته شود.كليه تجهيزات و متعلقات جهت تكميل كابل‌كشي بايد مطابق با نيازهاي نصب فراهم گردد.

سر كابل‌ها و كلمپ‌ها :سركابل‌ها و كلمپ‌ها بايد در برابر حرارت قابل جمع‌شدن باشند.سركابل بايد با كليه متعلقات لازم جهت نصب مطلوب، كامل گردد.لعاب بايد صاف و سخت بوده و كليه بخشهاي چيني را كه در معرض هوا قراردارد كاملاً بپوشان و براي نصب خارج از ساختمان بايد به رنگ قهوه‌اي تيره باشد. چيني نبايد مستقيماً با مواد سخت پوشانده شود و در صورت نياز، بايد واشري بين چيني و قطعه اتصال قرار گيرد.كليه سطوح كلمپ‌هاي چيني كه در تماس با واشر هستند بايد به دقت زمين شود و بدون لعاب باشد وسيله چفت و سب زره بايد قادر به بستن زره كابل باشد به گونه‌اي كه كلمپ در برابر هرگونه اتصال كوتاه ناشي از كنده شدن زره كه از بدنه گلند به اتصال‌دهنده‌ها جريان مي‌يابد ناپايداري نمايد.

كابل كششي :كليه كابل‌ها بايد در سيني كابل و يا در داكتها نصب شوند، بر روي صفحات فولادي محكم شوند و يا در شيارها و يا نمونه‌هايي در زمين خوابانده شوند.

يك سيستم مشترك براي شماره‌گذاري كابل بايد در مورد ساير وسايل نيز بكار گرفته شود.

كابلها بايد از تابش مستقيم آفتاب مصون بمانند، يعني كليه كابلهايي كه روي سطح زمين قرار دارند بايد پوشانده شوند يا در محفظه‌اي قرار گيرند.

كليه سوارخها و يا گوديهاي موجود در مجموعه كابل بايد بعد از اينكه كابل بوسيله مواد مقاوم در برابر آتش نصب گرديد، بسته شوند.

در صورتي كه كابل از زير جاده رد شود، بايد در درون لوله‌هايي قرار گرفته و حداقل 80 سانتيمتر زير سطح زمين دفن شوند.

هاديهاي درون اطاقك و بين جعبه ترمينال‌ها و تجهيزات بايد در مجراهاي پلاستيكي خوابانده شوند. كليد سيم‌كشي‌ها بايد علامت‌گذاري شود.

كابل‌هاي كنترل، هاديها و سيم‌هاي كنترل بايد داراي علامتگذاری باشند. انتهاي كابل بايد با يك شماره هادي مجزا و شماره كابل، علامتگذاري شود. هادي بايد علاوه بر آن با مشخصه‌هاي ترمينال خود علامتگذاري شود. مدارهاي كابل قدرت بايد علامتگذاري توان AC داشته باشند.

كابلهاي كنترل بايد با وسيله جداكننده مناسب از كابلهاي قدرت جدا شود.

كابلهايي كه در داخل ساختمان در درجه حرارت بالا نصب مي‌گردند بايد از مواد عايقي تشكيل شوند كه با نيازهاي مربوط به اين نوع محيط همخواني داشته باشد.

خطر آتش بايد با انتخاب كابلهايي كه غلافهاي مقاوم در برابر آتش دارند و با آرايش مناسب مسير كابلها، محدود گردد.

عواقب ناشي از آتش بايد با آرايش كابل بوسيله جداسازي فيزيكي يا ايجاد فاصله، محدود گردد.

جعبه‌ها و جعبه اتصالات بايد به اندازه كافي جا داشته باشد كه هاديها بتوانند به طرز مرتب و قابل اطمينان درون آن اتصال يابند و آرايش جعبه‌ ترمينال‌ها و جايگذاري آنها بايد به گونه‌‌اي باشد كه آزمون و تشخيص خطا به سهولت امكان‌پذير باشد. جعبه كنترل‌ها، جعبه اتصالات و كابلها بايد داراي ذخيره باشند تا در صورتي كه تجهيز اضافه‌اي در آينده نصب گرديد، حداقل گسترش در آنها موردنياز باشد.

به منظور افزايش در سطح مقطع، هاديها مي‌توانند بصورت مواردي نصب گردند. سطح مقطع هادي به گونه‌اي انتخاب مي‌گردد كه نيازي به موازي كردن بيش از دو هادي نباشد.

هادي كابل فشار متوسط و فشار ضعيف بايد از رشته سيم‌هاي مسي انيله شده نرم تشكيل شود.هادي كابل‌هاي كنترل و حفاظت بايد از حداقل 3 رشته مسي تشكيل شوند. مسطح مقطع اين رشته‌ها در مورد كابلهاي كنترل نبايد كمتر از 5/2 ميليمتر مربع و در مورد هاديهاي مدار CT و VT نبايد كمتر از 6 ميليمتر مربع باشد.

درهاديهاي رشته‌اي غيرمتراكم با سطح مقطع دايره (كلاس 2) ،اين هاديها از جنس مس خالص، مس انيله‌شده با پوشش فلزي، آلومينيوم خالص، آلياژ آلومينيوم با پوشش فلزي، آلومينيوم با روكش فلزي يا آلومينيوم داراي روكش و پوشش فلزي ساخته مي‌شوند.

سطح مقطع هاديها رشته‌اي آلومينيومي بيش از 10 ميليمتر مربع مي‌باشد، اما در كاربردهاي خاص سطوح مقطع 4 و 6 ميليمتر مربع نيز مي‌تواند استفاده شود. كليه سيمهاي بكاررفته در هاديهاي رشته‌اي كلاس 2 داراي سطح مقطع يكسان مي‌باشند

 

مطالب مرتبط:

دوره ی آموزشي سایزینگ کابل

 

 

 

مطالب روز مهندسی

 • 15 توصیه کلیدی در زمینه ساخت رزومه شغلی حرفه ای و موثر

  به نام خدا یک رزومه .کاری برگه ای است که شما به عنوان نویسنده در باره مهارتها و قابلیتهای شغلی خود برای کسانی که شما را تاکنون ندیده اند و نمی شناسند ارسال می کنید. هدف از ساخت رزومه، دعوت از شما برای مصاحبه شغلی است .و کارفرما بایستی رزومه شما را از میان دهها داوطلب آن شغل برای مصاحبه انتخاب کند. بنابراین ساخت یک رزومه حرفه ای در فرآیند انتخاب شغل تاثیر حیاتی دارد. بنابراین در ساخت رزومه خود دقت بسیار زیادی نمایید . وطن جاب دراین مقاله 15 نکته ای را که شما را در تهیه رزومه خوب یاری می دهد ، را برای شما بیان می کند....

  ادامه مطلب...

 • برای ساختن یک ساختمان مسکونی چه تخصصهای مهندسی مورد نیاز است

  داشتن مسکن مناسب یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر است و صنعت ساختمان سازی عمری به اندازه پیدایش بشر در این کره خاکی دارد. هم اکنون و در زمان امروزی نیز صنعت ساخت ساختمان یکی از بزرگترین صنایع هر کشور است که نقش کلیدی را در زمینه اشتغال در هر کشور فراهم می کند. در کشور ما نیز به دلیل رشد جمعیت از یک طرف و عمر پایین سازه های قبلی از طرف دیگر، نیاز شدیدی به ساخت خانه های جدید در کشور به وجود دارد، به طوری که مشکل تامین مسکن به یکی از ابر چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است. صنعت تولید مسکن از طرف...

  ادامه مطلب...

 • نقش صنایع تبدیلی کشاورزی در توسعه اشتغال کشور

  به نام خدا مساحت کشور هلند کوچکتر از استانهای گیلان و مازندران است. اما این کشور به تنهایی حدود 80 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد که این میزان از صادرات نفت ایران بیشتر است و یا کشور همسایه ما ترکیه در حدود 40 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد. کشور ما با دارا بودن دومین تنوع اقلیمی در جهان و با داشتن مساحتی عظیم و جمعیت فعال زیاد، تنها حدود 8 میلیارد دلار صادرات در بخش کشاورزی دارد. علت این موضوع ضعف شدید در صنایع تبدیلی کشاورزی است. با وجود اینکه دانشگاههای ما در...

  ادامه مطلب...

 • نقش نرم افزارهای شبیه ساز در پیشرفت صنعت ساختمان

  به نام خدا تحولات مهندسی در بیست سال اخیر بسیار زیاد بوده است. عامل اصلی این تحولات در دنیای مهندسی، ظهور کامپیوتر و اینترنت و امکان کار با نرم افزارهای پیشرفته است. اما با ظهور کامپیوترهای شخصی و نرم افزارهای مهندسی، تحول عظیمی در زمینه طراحی مهندسی انجام شده است. هم اکنون برای تکمیل تیم طراحی یک برج تنها استخدام مهندس عمران کارآزموده و یک یا دو نفر نقشه کش کافی است و همین یک نفر مهندس طراح ساختمان، به راحتی از طریق نرم افزارهای طراحی، کار طراحی برج را انجام داده و از طریق این نرم افزارها کلیه محاسبات فنی را بدون اشتباه انجام میدهد. حتی می تواند با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز، بارهای زلزله و طوفانهای شدید را بر...

  ادامه مطلب...

 • dentalclinictoronto.dentist Emergency Dentist Toronto

  dentalclinictoronto.dentist emergency dentist Toronto is the leading dentistry for emergency dental care and any kind of toothache. A surprising toothache wakes you up at midnight, or you're feeling agony or pain with standard routines, together with consuming or respiration. Lots of people do not know how to proceed when they're in confronted with an emergency . If you have a toothache or dental emergency , locate an urgent dental care Place of work immediately. Don't leave your dental...

  ادامه مطلب...

 • آموزش و تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی

  تدریس خصوصی فیزیک یکی از شاخه هایی است که در موسسات و کلاس های کنکور به آن پرداخته می شود. اهمیت درس فیزیک بر همه دانش آموزان و اولیای آن ها واضح و آشکار است. درس فیزیک یکی از مهم ترین دروس دوره متوسطه دوم است. که در همه رشته های تحصیلی ریاضی تجربی انسانی تدریس می شود. درس فیزیک جزو علوم پایه می باشد و در اکثر رشته های دانشگاهی کاربرد دارد. آموزش درس فیزیک به دانش آموزان باعث می شود که با دنیای علم آشنا بشوند. روش تحقیق و روش علمی چیزی است که باید به دانش آموزان آموزش داده شود. اگر روش تحقیق...

  ادامه مطلب...

 • ارتباط صنعت پتروشیمی و اشتغال

  به نام خدا پتروشیمی گرایشی از علم شیمی است که به ساخت مواد مصرفی از نفت و گاز می پردازد. در حال حاضر نفت و گاز تنها کاربرد سوخت خودروها و تولید برق در جهان را ندارد، بلکه با کمک علم شیمی هم اکنون هزاران قلم ماده مصرفی از تولید انواع پارچه و پلاستیک و قطعات خودرو گرفته تا بسیاری از مواد دارویی و آنتی بیوتیک از نفت و گاز بدست می آید. هر ساله نیز، متخصصین زیادی، از طریق استخدام شرکت نفت و شرکت های وابسته به آن، جذب گرایش پتروشیمی کشور می شوند. نکته جالب توجه این است که با وجود پیشرفت سریع علم، نه تنها هیچ جایگزینی برای فرآورده های پتروشیمی یافت نشده بلکه این...

  ادامه مطلب...

 • مقایسه بازار کار ایران و کانادا

    در سالهای اخیر، روند مهاجرت به کانادا به طرز چشمگیری رو به افزایش بوده است و تعداد زیادی از هموطنان ما بویژه متخصصین جامعه متقاضی مهاجرت به این کشور هستند. در این مقاله قصد داریم به دلایل گرایش ایرانیان به مهاجرت به کانادا و نقاط ضعف و قوت این کشور بپردازیم. در میان متقاضیان، عمده تقاضا ها مربوط می شود به متخصصین، مهندسین و تکنسین های کشور که به رغم داشتن سابقه مناسب در ایران، همچنان در صف متقاضیان مهاجرت به کانادا هستند. به راستی دلیل تقاضای آنان چیست؟ در سال های اخیر، تعداد فارغ التحصیلان متخصص کشور چندین برابر شده که به ظاهر بیشتر از نیاز فعلی کشور است و باعث...

  ادامه مطلب...

 • نقش استارتاپها در توسعه کشور

  با توسعه وب، شبکه فعالیتهای استارتاپی نیز در این حوزه شکل گرفته که در نتیجه، باعث تغییرات چشمگیر در سیستم تجارت جهانی شده است. ظهور شرکتهایی نظیر گوگل، فیس بوک، آمازون، اوبر و … باعث شکل گیری تغییرات وسیعی در بسیاری از مفاهیم مانند ارتباطات، آموزش و نحوه کار در جهان شده است و حتی مرزها ی جهانی را به چالش کشانده است. به تبع این تغییرات، استارتاپهای اینترنتی در کشور ما حدود ده سال است که وارد عرضه کار و فعالیت شده اند. شرکتهایی نظیر دیجی کالا، اسنپ، بامیلو و بسیاری از کسب و کارهای سنتی مانند...

  ادامه مطلب...

 • چگونه می توان هزینه ساخت مسکن را در ایران کاهش داد

  به نام خدا شاید شما هم در اخبار و یا روزنامه ها این نوع خبرها را شنیده باشید، ساخت هتل 7 طبقه در چین در مدت 5 روز، و یا ساختن یک ساختمان ده طبقه در یک ماه و از این دست گزارشها. با مراجعه به شبکه های اجتماعی نیز می توان به صورت تصویری، پیشرفت این پروژه ها را مشاهده کرد. در این کشور ها، با استخدام مهندس عمران با تجربه در کارخانجات ساخت قطعات پیش ساخته، با تکیه بر کنترل پروژه، و همچنین کمتر کردن مراحل اداری اخذ مجوز ساخت، زمان ساخت را به کمتریم زمان ممکن می رسانند. ساختن چنین ساختمانهایی در ایران  در بهترین حالت بیش از 2 سال زمان می برد وبا توجه به نرخ...

  ادامه مطلب...

 • کار در منزل با بهره گیری از تکنولوژی جدید

  به نام خدا ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم. در این دوره، امکاناتی در اختیار ماست که حتی تا 20 سال پیش تصورش هم ممکن نبود. هم اکنون با نفوذ اینترنت و تلفنهای هوشمند به دورترین نقاط ایران امکان استفاده ی یکسان و برابر از تکنولوژی ارتباطات اینترنتی، برای همه برقرار است. این سهولت گسترده، فرصت اشتغال زایی و کار در منزل را برای بسیاری از افراد فراهم نموده است. این تکنولوژی باعث تغییرات وسیعی در مفهوم کار شده است. شما می توانید به راحتی و سهولت، هنگامیکه در یک کلبه دور افتاده جنگلی، در حالیکه از هوای عالی و طبیعت زیبا لذت می برید، با استفاده از گوشی تلفن هوشمند خود،...

  ادامه مطلب...

تماس با ما

به منظور آگاهی از دوره های آموزشی و هماهنگی جهت ثبت نام ، می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-66045874

021-66084133

09127008698

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران، خیابان آزادی، مابین ایستگاه مترو حبیب الله و دانشگاه شریف، خیابان حبیب زادگان

عضويت در سايت