آموزش GeoStudio

آموزش نرم افزار GeoStudio توسط این مجموعه به صورت خصوصی و مطابق با نیاز مهندسین برگزار می شود. از جمله مباحثی که توسط نرم افزار ژئواستودیو قابل مدل سازی است عبارت است از:

- تحلیل سد خاکی

- مدل سازی نیلینگ

- مدل سازی سیستم انکراژ

- تحلیل دینامیکی سازه های ژئوتکنیکی

- مدل سازی روانگرايي در خاک

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره های خصوصی این مجموعه، می توانید با شماره ی 66479491 تماس حاصل فرمایید.

به منظور آشنایی با قابلیت های نرم افزار قدرتمند Geostudio، توجه شما را به مثال زیر جلب می نماییم.

 

مدل سازی سد با استفاده از نرم افزار GeoStudio

آنالیز حرکت آب در خاک در سد خاکی گتوند با استفاده از برنامه ی SEEP/W:

این بخش از نرم افزار GeoStudio مربوط به بررسی شرایط تراوش و جریان آب در خاک است. از قابلیت های این بخش از نرم افزار GeoStudio ، ترسیم تراز آب عبوری از درون خاک و ترسیم خطوط جریان و هم پتانسیل و محاسبه ی دبی عبوری برای مقطع مشخصی‌ از خاک است. برنامه GeoStudio این قابلیت را دارد که در شرایط جریان ماندگار آنالیز انجام دهد. در این بخش از آموزش نرم افزار GeoStudio به تحلیل سد خاکی گتوند توسط این نرم افزار خواهیم پرداخت. مراحل تحلیل در نرم افزار GeoStudio مطابق زیر است:

 

-   تنظیمات صفحه نمایش در منوی page در نرم افزار GeoStudio:

از طریقه این منو از نرم افزار GeoStudio ، می‌توان صفحه‌ای را که در آن مدل نمایش داده می شود، با توجه به اندازه ی مدل تنظیم کرده و طول و عرض صفحه نمایش را بر حسب واحد های اینچ و میلیمتر به نرم افزار تخصیص داد. این منو در شکل 1 و 2 نشان داده شده است.

آموزش geostudio 1
 

شکل 1 از آموزش GeoStudio - تنظیمات صفحه نمایش

 

آموزش geostudio 2

 شکل 2 از آموزش نرم افزار GeoStudio - تنظیمات صفحه نمایش

 

-   تنظیمات محور های مختصات در منوی Axes از نرم افزار GeoStudio:

از طریق این گزینه میتوان محور های مختصات را تنظیم کرد و بازه ی عددی آن را به نرم‌افزار داد. شکل 3 نشان دهنده ی این منو در بخش SEEP از نرم افزار GeoStudio است .

 

آموزش geostudio 3 

شکل 3 از آموزش نرم افزار GeoStudio - تنظیمات محور های مختصات

 

-         تنظیمات مربوط به حالت تراوش پایدار در نرم افزار GeoStudio:

در کل هدف از آنالیز حرکت آب در این بخش از آموزش نرم افزار GeoStudio، بدست آوردن سطح تراز آب در حالت تراوش پایدار است که در مراحل بعد از آن استفاده خواهد شد. برای رسیدن به این هدف در منوی Analysis setting که در شکل 4 نشان داده شده است، تنظیمات مربوط به حالت تراوش پایدار را انجام می دهیم. جزئیات مربوط به این تنظیمات در بخش SEEP از نرم افزار GeoStudio در شکل 5 آمده است.

 

آموزش geostudio 4 

شکل 4 از آموزش GeoStudio - منوی Analysis setting

 

آموزش geostudio 5 

شکل 5 از آموزش نرم افزار GeoStudio - تنظیمات مربوط به حالت تراوش پایدار

 

-         مدل سازی سد در نرم افزار GeoStudio بخش SEEP:

در این قسمت از آموزش GeoStudio ، با توجه به موجود بودن مختصات نقاط سد در دفترچه ی محاسبات، با استفاده از منوی نشان داده شده در شکل 6 مختصات نقاط موجود را تعریف می‌کنیم. سپس با استفاده از دستور draw region که در شکل 7 نشان داده شده است، نواحی مختلف را که در واقع نشان دهنده ی مرز خاک های مختلف است، از هم جدا می کنیم. نمای کلی سد در این مرحله در شکل 8 دیده می شود.

 آموزش ژئواستودیو تعریف نقاط

شکل 6 از آموزش نرم افزار GeoStudio -  نحوه ی تعریف نقاط

 

 آموزش geostudio 7

 

شکل 7 از آموزش GeoStudio - نحوه ی تعریف نواحی

 

-  اعمال هد آب بالادست و پایین دست در بخش SEEP از نرم افزار GeoStudio :

تراز کف سد در ارتفاع صفر از سطح زمین در نرم افزار GeoStudio تعربف شده است. به عنوان مثال ارتفاع 76 متری به عنوان هد بالادست مطابق شکل 9 به سد اختصاص می یابد. برای اختصاص هد آب بعد از وارد کردن عدد مطابق شکل 9، باید روی نقاط که هد بالادست را شامل می شوند کلیک کنیم. با این کار مطابق شکل 9، گره ها به رنگ قرمز تبدیل می شود. هد پایین دست نیز مشخص است. به همین منوال هد پایین دست نیز در نرم افزار GeoStudio اختصاص می یابد.

 

 

taravoshgeo8 

 

آموزش geostudio

شکل 9 از دوره آموزشي GeoStudio - اختصاص هد آب

-         در نظر گرفتن شرایط نیمه اشباع در در بخش SEEP از نرم افزار GeoStudio:

از قابلیت های ویژه ی برنامه GeoStudio ، امکان مدل کردن شرایط نیمه اشباع است که بر نفوذ پذیری تاثیر دارد. فلسفه‌ی این امر در نرم افزار GeoStudio از نظر تئوری این است که نفوذپذیری خاک ها در حالت نیمه اشباع کمتر از حالت اشباع است، زیرا حباب های هوای موجود در خاک مانع حرکت راحت آب در خاک شده و در نتیجه، آنالیز تراوش و جریان خاکهای نیمه اشباع در حالت اشباع به نتایج غیر واقعی‌ منجر می‌شود. این مطلب در شکل 10 مشهود است. برای جلوگیری از این خطا می‌توان یک تابع در بخش SEEP نرم افزار ژئواستودیو تعریف کرد که نفوذپذیری در آن بازه به صورت متغیر باشد و در خارج از این بازه که همان حالت اشباع است، به صورت ثابت در نظر گرفته ‌شود. برای وارد کردن تابع نفوذپذیری از منوی نشان داده شده در شکل 11 استفاده می‌شود. بنابراین در نرم افزار GeoStudio، تابع نفوذپذیری برای تک تک خاک ها به صورت مجزا تعریف می شود. به عنوان مثال برای هسته سد، شکل تابع نفوذپذیری به صورت شکل.12 درنظر گرفته شده است.

آموزش فارسی نرم افزار GeoStudio

شکل 10 از آموزش GeoStudio - نمایش حباب هوا در بین ذرات خاک در شرایط نیمه اشباع

 

taravoshgeo11

شکل 11 از آموزش نرم افزار GeoStudio

 

taravoshgeo12

 

شکل 12 از آموزش نرم افزار GeoStudio

 

 

نفوذپذیری در حالت اشباع در مصالح سد به عنوان مثال مطابق جدول زیر است.

 

 GeoStudio

جدول 1 نفوذپذیری در حالت اشباع در مصالح سد

اختصاص تابع نفوذپذیری در بخش SEEP از نرم افزار GeoStudio:

برای هر یک از مصالح با استفاده از منوی KeyIn material properties، تابع مورد نظر را اختصاص می دهیم. این دستور در شکل 13 نشان داده شده است.

 

 جزوه دوره آموزش GeoStudio

شکل 13 از آموزش نرم افزار GeoStudio - اختصاص تابع نفوذپذیری

 

-         Verify در نرم افزار GeoStudio:

با استفاده از این گزینه که در شکل 14 مشاهده می شود error های احتمالی بخش SEEP برنامه GeoStudio مشخص می شود.

 

آموزش فارسی نرم افزار GeoStudio  

شکل 14 از آموزش نرم افزار GeoStudio -

-         Solve در نرم افزار GeoStudio:

با استفاده از این گزینه مطابق شکل محاسبات انجام می شود

آموزش نرم افزار ژئواستودیو 

شکل 15 از آموزش نرم افزار GeoStudio -

 

-         Contour در بخش SEEP از نرم افزار GeoStudio:

با استفاده از این گزینه، بعد از انجام محاسبات می توان نتایج برنامه را مشاهده کرد.

آموزش نرم افزار GeoStudio  

شکل 16 از آموزش نرم افزار GeoStudio -

 

-         ارزیابی نتایج در بخش SEEP از نرم افزار GeoStudio:

بعد از تحلیل برنامه، نتایج مطابق شکل 17 بدست آمده است.

 دوره آموزشي نرم افزار GeoStudio  

شکل 17از آموزش نرم افزار GeoStudio - نتیجه ی آنالیز حرکت آب در سد

 

مطالب روز مهندسی

 • 15 توصیه کلیدی در زمینه ساخت رزومه شغلی حرفه ای و موثر

  به نام خدا یک رزومه .کاری برگه ای است که شما به عنوان نویسنده در باره مهارتها و قابلیتهای شغلی خود برای کسانی که شما را تاکنون ندیده اند و نمی شناسند ارسال می کنید. هدف از ساخت رزومه، دعوت از شما برای مصاحبه شغلی است .و کارفرما بایستی رزومه شما را از میان دهها داوطلب آن شغل برای مصاحبه انتخاب کند. بنابراین ساخت یک رزومه حرفه ای در فرآیند انتخاب شغل تاثیر حیاتی دارد. بنابراین در ساخت رزومه خود دقت بسیار زیادی نمایید . وطن جاب دراین مقاله 15 نکته ای را که شما را در تهیه رزومه خوب یاری می دهد ، را برای شما بیان می کند....

  ادامه مطلب...

 • برای ساختن یک ساختمان مسکونی چه تخصصهای مهندسی مورد نیاز است

  داشتن مسکن مناسب یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر است و صنعت ساختمان سازی عمری به اندازه پیدایش بشر در این کره خاکی دارد. هم اکنون و در زمان امروزی نیز صنعت ساخت ساختمان یکی از بزرگترین صنایع هر کشور است که نقش کلیدی را در زمینه اشتغال در هر کشور فراهم می کند. در کشور ما نیز به دلیل رشد جمعیت از یک طرف و عمر پایین سازه های قبلی از طرف دیگر، نیاز شدیدی به ساخت خانه های جدید در کشور به وجود دارد، به طوری که مشکل تامین مسکن به یکی از ابر چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است. صنعت تولید مسکن از طرف...

  ادامه مطلب...

 • نقش صنایع تبدیلی کشاورزی در توسعه اشتغال کشور

  به نام خدا مساحت کشور هلند کوچکتر از استانهای گیلان و مازندران است. اما این کشور به تنهایی حدود 80 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد که این میزان از صادرات نفت ایران بیشتر است و یا کشور همسایه ما ترکیه در حدود 40 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد. کشور ما با دارا بودن دومین تنوع اقلیمی در جهان و با داشتن مساحتی عظیم و جمعیت فعال زیاد، تنها حدود 8 میلیارد دلار صادرات در بخش کشاورزی دارد. علت این موضوع ضعف شدید در صنایع تبدیلی کشاورزی است. با وجود اینکه دانشگاههای ما در...

  ادامه مطلب...

 • نقش نرم افزارهای شبیه ساز در پیشرفت صنعت ساختمان

  به نام خدا تحولات مهندسی در بیست سال اخیر بسیار زیاد بوده است. عامل اصلی این تحولات در دنیای مهندسی، ظهور کامپیوتر و اینترنت و امکان کار با نرم افزارهای پیشرفته است. اما با ظهور کامپیوترهای شخصی و نرم افزارهای مهندسی، تحول عظیمی در زمینه طراحی مهندسی انجام شده است. هم اکنون برای تکمیل تیم طراحی یک برج تنها استخدام مهندس عمران کارآزموده و یک یا دو نفر نقشه کش کافی است و همین یک نفر مهندس طراح ساختمان، به راحتی از طریق نرم افزارهای طراحی، کار طراحی برج را انجام داده و از طریق این نرم افزارها کلیه محاسبات فنی را بدون اشتباه انجام میدهد. حتی می تواند با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز، بارهای زلزله و طوفانهای شدید را بر...

  ادامه مطلب...

 • dentalclinictoronto.dentist Emergency Dentist Toronto

  dentalclinictoronto.dentist emergency dentist Toronto is the leading dentistry for emergency dental care and any kind of toothache. A surprising toothache wakes you up at midnight, or you're feeling agony or pain with standard routines, together with consuming or respiration. Lots of people do not know how to proceed when they're in confronted with an emergency . If you have a toothache or dental emergency , locate an urgent dental care Place of work immediately. Don't leave your dental...

  ادامه مطلب...

 • آموزش و تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی

  تدریس خصوصی فیزیک یکی از شاخه هایی است که در موسسات و کلاس های کنکور به آن پرداخته می شود. اهمیت درس فیزیک بر همه دانش آموزان و اولیای آن ها واضح و آشکار است. درس فیزیک یکی از مهم ترین دروس دوره متوسطه دوم است. که در همه رشته های تحصیلی ریاضی تجربی انسانی تدریس می شود. درس فیزیک جزو علوم پایه می باشد و در اکثر رشته های دانشگاهی کاربرد دارد. آموزش درس فیزیک به دانش آموزان باعث می شود که با دنیای علم آشنا بشوند. روش تحقیق و روش علمی چیزی است که باید به دانش آموزان آموزش داده شود. اگر روش تحقیق...

  ادامه مطلب...

 • ارتباط صنعت پتروشیمی و اشتغال

  به نام خدا پتروشیمی گرایشی از علم شیمی است که به ساخت مواد مصرفی از نفت و گاز می پردازد. در حال حاضر نفت و گاز تنها کاربرد سوخت خودروها و تولید برق در جهان را ندارد، بلکه با کمک علم شیمی هم اکنون هزاران قلم ماده مصرفی از تولید انواع پارچه و پلاستیک و قطعات خودرو گرفته تا بسیاری از مواد دارویی و آنتی بیوتیک از نفت و گاز بدست می آید. هر ساله نیز، متخصصین زیادی، از طریق استخدام شرکت نفت و شرکت های وابسته به آن، جذب گرایش پتروشیمی کشور می شوند. نکته جالب توجه این است که با وجود پیشرفت سریع علم، نه تنها هیچ جایگزینی برای فرآورده های پتروشیمی یافت نشده بلکه این...

  ادامه مطلب...

 • مقایسه بازار کار ایران و کانادا

    در سالهای اخیر، روند مهاجرت به کانادا به طرز چشمگیری رو به افزایش بوده است و تعداد زیادی از هموطنان ما بویژه متخصصین جامعه متقاضی مهاجرت به این کشور هستند. در این مقاله قصد داریم به دلایل گرایش ایرانیان به مهاجرت به کانادا و نقاط ضعف و قوت این کشور بپردازیم. در میان متقاضیان، عمده تقاضا ها مربوط می شود به متخصصین، مهندسین و تکنسین های کشور که به رغم داشتن سابقه مناسب در ایران، همچنان در صف متقاضیان مهاجرت به کانادا هستند. به راستی دلیل تقاضای آنان چیست؟ در سال های اخیر، تعداد فارغ التحصیلان متخصص کشور چندین برابر شده که به ظاهر بیشتر از نیاز فعلی کشور است و باعث...

  ادامه مطلب...

 • نقش استارتاپها در توسعه کشور

  با توسعه وب، شبکه فعالیتهای استارتاپی نیز در این حوزه شکل گرفته که در نتیجه، باعث تغییرات چشمگیر در سیستم تجارت جهانی شده است. ظهور شرکتهایی نظیر گوگل، فیس بوک، آمازون، اوبر و … باعث شکل گیری تغییرات وسیعی در بسیاری از مفاهیم مانند ارتباطات، آموزش و نحوه کار در جهان شده است و حتی مرزها ی جهانی را به چالش کشانده است. به تبع این تغییرات، استارتاپهای اینترنتی در کشور ما حدود ده سال است که وارد عرضه کار و فعالیت شده اند. شرکتهایی نظیر دیجی کالا، اسنپ، بامیلو و بسیاری از کسب و کارهای سنتی مانند...

  ادامه مطلب...

 • چگونه می توان هزینه ساخت مسکن را در ایران کاهش داد

  به نام خدا شاید شما هم در اخبار و یا روزنامه ها این نوع خبرها را شنیده باشید، ساخت هتل 7 طبقه در چین در مدت 5 روز، و یا ساختن یک ساختمان ده طبقه در یک ماه و از این دست گزارشها. با مراجعه به شبکه های اجتماعی نیز می توان به صورت تصویری، پیشرفت این پروژه ها را مشاهده کرد. در این کشور ها، با استخدام مهندس عمران با تجربه در کارخانجات ساخت قطعات پیش ساخته، با تکیه بر کنترل پروژه، و همچنین کمتر کردن مراحل اداری اخذ مجوز ساخت، زمان ساخت را به کمتریم زمان ممکن می رسانند. ساختن چنین ساختمانهایی در ایران  در بهترین حالت بیش از 2 سال زمان می برد وبا توجه به نرخ...

  ادامه مطلب...

 • کار در منزل با بهره گیری از تکنولوژی جدید

  به نام خدا ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم. در این دوره، امکاناتی در اختیار ماست که حتی تا 20 سال پیش تصورش هم ممکن نبود. هم اکنون با نفوذ اینترنت و تلفنهای هوشمند به دورترین نقاط ایران امکان استفاده ی یکسان و برابر از تکنولوژی ارتباطات اینترنتی، برای همه برقرار است. این سهولت گسترده، فرصت اشتغال زایی و کار در منزل را برای بسیاری از افراد فراهم نموده است. این تکنولوژی باعث تغییرات وسیعی در مفهوم کار شده است. شما می توانید به راحتی و سهولت، هنگامیکه در یک کلبه دور افتاده جنگلی، در حالیکه از هوای عالی و طبیعت زیبا لذت می برید، با استفاده از گوشی تلفن هوشمند خود،...

  ادامه مطلب...

تماس با ما

به منظور آگاهی از دوره های آموزشی و هماهنگی جهت ثبت نام ، می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-66045874

021-66084133

09127008698

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران، خیابان آزادی، مابین ایستگاه مترو حبیب الله و دانشگاه شریف، خیابان حبیب زادگان

عضويت در سايت