مطالب آموزشی مهندسی برق

تعيين ميزان كيفيت پوشــش لــولـه هــاي خطــوط انتقال گاز

 آزمايشــات تعيين ميزان كيفيت پوشــش لــولـه هــاي خطــوط انتقال گاز "COATING EFFICIENCY TESTS"

 

1 -مقدمه

بمنظور ارزيابي كيفيت عايقكاري خطوط لوله فولادي مدفون و متعلقات آنها دو ‌‌آزمايش زير بايستي در هنگام تحويل پروژه ها به اجراء گذاشته شود :

 

-آزمايش تعيين ميزان دانسيته جريان درواحد سطح ( CURRENT DENSITY ) (I/S) .

 

-آزمايش تعيين مقدار مقاومت الكتريكي پوشش لوله   (RC)   (COATING RESISTIVITY)

 

جهت انجام هر يك از دو آزمايش فوق رعايت و توجه به موارد زير ضروري است :

 

الف - ابتدا بايد اطمينان حاصل شود كه اتصالات عايقي بكار رفته كاملاً سالم بوده و قطع ارتباط الكتريكي بخش مورد آزمايش از ديگر تأسيسات موجود را صد در صد تأمين مينمايد . علاوه بر آن بايد تمام قسمتهاي محدوده تحت پوشش ايستگاه حفاظت كاتدي مربوطه تداوم الكتريكي داشته و از عدم ارتباط الكتريكي خط لوله مورد آزمايش با ديگر ساختارها اطمينان حاصل گردد .

ب -   در مواردي كه خط لوله مورد آزمايش با خطوط لوله موجود مـوازي و همجـوار ميباشد ، لازم است قبل ازانجام آزمايشات مذكور با هماهنگي با واحدهاي ذيربط نسبت به قطع سيستم حفاظت كاتدي مربوطه اقدام گردد .

ج -   پتانسيل طبيعي لوله نسبت به زمين در تمــامي نقــاط انـدازه گيري (TEST POINTS ) قبل ازروشن كردن ايستگاه كاتدي با دستگاه پتانسيومتر ( يا ولتمتر با مقاومت بالا ) و با استفاده از نيم پيل مس / سولفات مس اندازه گيري گردد .

د -   ولتاژ برق متناوب (AC) خط لوله درصورت متقاطع ياموازي شدن با دكل هاي برق فشار قوي اندازه گيري گردد .

هـ-     انجام آزمايشات بايستي از طريق سيستم حفاظت كاتدي دائم طراحي ونصب شده و يا منبع مطمئن برق متناوب DC و بستر آندي موقت صورت پذيرد .

ي- قبل از انجام آزمايشات بايستي سيستم دائم يا موقت حفاظت كاتدي را به خط لوله مورد آزمايش متصـل وآن را بمدت حداقل 72 ساعت روشن نگه داشت تا خط لوله بطور كامل پلاريزه شود . تنظيم ولتاژ خروجي ايستگاه طي اين مدت زمان بايستي بنحوي صورت گيرد كه ولتاژ نقطه تزريق براي انواع پوششهاي قيرپایه نفتی اصلاح شده و پوششهاي نوارپلاستيكي در حدی تنظیم گردد که پتانسیل خط در دورترین نقاط از 85/0- ولت کمتر نباشد.

و -    جهت تسهيل در انجام آزمايش مقاومت الكتريكي پوشش وبدست آوردن RC با استفاده از يك تايمر، زمانهاي خاموش و روشن به ترتیب 10 ثانیه و 30 ثانیه براي دستگاه تنظيم مي گردد .

 

2 -شرح و روش انجام آزمايشات كيفيت پوشش و محاسبات آنها :

2-1-      آزمايش تعيين مقدار حداقل جريان مورد نياز به ازاء واحد سطح لوله : ( I/S)

            بر حسب تعريف هدف از اين آزمايش محاسبه ميزان مصرف جرياني است به ازاء واحد سطح لوله كه بر مبناي آن حفاظت كاتدي كل نقاط خط لوله بطور كامل امكان پذير خواهد گرديد .

نحوه انجام اين آزمايش به اين ترتيب است كه پس از گذشت حداقل   72   ساعت از روشن ماندن ايستگاه حفاظت كاتدي دائم يا موقت و پلاريزه شدن كامل لوله ، ولتاژ دستگاه بايد مجدداً تنظيم شود به نحوي كه پتانسيل لوله نسبت به زمين حتي در دورترين نقطه از محل تزريق جريان (در انتهاي محدوده تحت پوشش ايستگاه در هر دو جهت)از 85 / 0- ولت كمتر نشود .

پس از حصول ولتاژ فوق در دورترين نقطه بايستي مقـدار دقيق جريان خروجي ايستگاه يادداشت و سپس سطح كل لوله تحت آزمايش محاسبـه گردد ، بدين ترتيب

مقدار تراكم جريان از رابطه زير بدست خواهد آمد :                    

 


كه در آن  I1مقدار جريان خروجي ايستگاه بر حسب ميكروآمپر و    S مقدار سطح كل لوله مورد آزمايش بر حسـب متر مربع و در نتيجه تراكم جريان بر حسب ميكروآمپر بر متر مربع بيان ميشود .

معيارقبولي اين آزمايش برحسب نوع پوشش ، نوع وكيفيت خاك منطقه عبورخط لوله ،متغيربوده ودرجدول شماره يك منعكس گرديده است .  

2 2 -   آزمايش تعيين مقاومت الكتريكي پوشش لوله :

بر حسب تعريف هدف از اين آزمايش محاسبه مقاومت الكتريكي پوشش به ازاء واحد سطح آن ميباشد كه بر حسب اهم . متر مربع  ( OHM.M2 ) و يا اهم . فوت مربع  ( OHM.FT2 ) بيان ميشود ، جهت محاسبه اين مقاومت ابتدا بايد مقاومت مؤثر پوشش از طريق آزمايش زير تعيين گردد:

اين آزمايش نيز مانند آزمايش اول ( بند 1 2 ) بايستي پس از پلاريزاسيون كامل خط لوله صورت گيرد اما انجام آن مستلزم تنظيم ولتاژ معين در نقطه تزريق (براي انواع پوششهاي قير پایه نفتی اصلاح شده و پوششهاي نوارپلاستيكي 5/1 – ولت وپلي اتيلن سه لايه 2/1 – ولت) و رعايت دقيق زمان خاموش و روشن ايستگاه كاتدي و اندازه گيري پتانسيل خروجي آن است .

نحوه انجام آزمايش به اين ترتيب است كه ابتدا بايد ولتاژ خط لولـه در دو حالت وصل جريان دستگاه ( ON )و قطع جريان آن  ( OFF ) بصورت كيلومتر به كيلومتر ازخط لوله اندازه گيري و سپس اختلاف جبري مقدار مقادير بدست آمده محاسبه و ميانگين آنها گرفته شود ،

مقدارمقاومت الكتريكي پوشش از رابطه زير بدست خواهد آمد  :

كه در آن V ميانگين اختلاف جبري ولتاژهاي  ( ON ) و  ( OFF ) در نقاط اندازه گيري شده بر حسب ولت و I2 مقدار جريان خروجي دستگاه در حالت ( ON ) بر حسب آمپر و RE مقدار مقاومت مؤثر پوشش بر حسب اهم ميباشد .

با بدست آمدن مقدار مقاومت مؤثر پوشش بطريق فوق ، مقاومت الكتريكي پوشش از رابطه زير محاسبه ميشود :

 

كه در آن RE  مقاومت مــؤثر پوشش بر حسب اهم ، S مقـدار سطح كل لوله ها بر حسب متـر مربع ( و يا فوت مربع ) و RC مقدار مقاومت الكتريكي پوشش بر حسب اهم متر مربع ( يا اهم فوت مربع ) ميباشد.

 

تذكر : در هر نقطه پتانسيلهاي " روشن " و " خاموش " بايستـي هر دو بـا دقت قـرائت گردند .

 

 

« جدول شماره يك »

 

رديف

انواع پوشش

مقدار حداكثر تراكم جريان

ميكرو آمپر/ متر مربع

مقدار حداقل مقاومت

الكتريكي پوشش

اهم / مترمربع RC

1

پوشش قير پايه نفتي

اصلاح شده

20

50000

2

پوششهاي نوار پلاستيكي

 

20

15000

3

پوشش سه لايه پلي اتيلن

 

5

50000

 

 

 

 


مطالب روز مهندسی

 • 15 توصیه کلیدی در زمینه ساخت رزومه شغلی حرفه ای و موثر

  به نام خدا یک رزومه .کاری برگه ای است که شما به عنوان نویسنده در باره مهارتها و قابلیتهای شغلی خود برای کسانی که شما را تاکنون ندیده اند و نمی شناسند ارسال می کنید. هدف از ساخت رزومه، دعوت از شما برای مصاحبه شغلی است .و کارفرما بایستی رزومه شما را از میان دهها داوطلب آن شغل برای مصاحبه انتخاب کند. بنابراین ساخت یک رزومه حرفه ای در فرآیند انتخاب شغل تاثیر حیاتی دارد. بنابراین در ساخت رزومه خود دقت بسیار زیادی نمایید . وطن جاب دراین مقاله 15 نکته ای را که شما را در تهیه رزومه خوب یاری می دهد ، را برای شما بیان می کند....

  ادامه مطلب...

 • برای ساختن یک ساختمان مسکونی چه تخصصهای مهندسی مورد نیاز است

  داشتن مسکن مناسب یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر است و صنعت ساختمان سازی عمری به اندازه پیدایش بشر در این کره خاکی دارد. هم اکنون و در زمان امروزی نیز صنعت ساخت ساختمان یکی از بزرگترین صنایع هر کشور است که نقش کلیدی را در زمینه اشتغال در هر کشور فراهم می کند. در کشور ما نیز به دلیل رشد جمعیت از یک طرف و عمر پایین سازه های قبلی از طرف دیگر، نیاز شدیدی به ساخت خانه های جدید در کشور به وجود دارد، به طوری که مشکل تامین مسکن به یکی از ابر چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است. صنعت تولید مسکن از طرف...

  ادامه مطلب...

 • نقش صنایع تبدیلی کشاورزی در توسعه اشتغال کشور

  به نام خدا مساحت کشور هلند کوچکتر از استانهای گیلان و مازندران است. اما این کشور به تنهایی حدود 80 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد که این میزان از صادرات نفت ایران بیشتر است و یا کشور همسایه ما ترکیه در حدود 40 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد. کشور ما با دارا بودن دومین تنوع اقلیمی در جهان و با داشتن مساحتی عظیم و جمعیت فعال زیاد، تنها حدود 8 میلیارد دلار صادرات در بخش کشاورزی دارد. علت این موضوع ضعف شدید در صنایع تبدیلی کشاورزی است. با وجود اینکه دانشگاههای ما در...

  ادامه مطلب...

 • نقش نرم افزارهای شبیه ساز در پیشرفت صنعت ساختمان

  به نام خدا تحولات مهندسی در بیست سال اخیر بسیار زیاد بوده است. عامل اصلی این تحولات در دنیای مهندسی، ظهور کامپیوتر و اینترنت و امکان کار با نرم افزارهای پیشرفته است. اما با ظهور کامپیوترهای شخصی و نرم افزارهای مهندسی، تحول عظیمی در زمینه طراحی مهندسی انجام شده است. هم اکنون برای تکمیل تیم طراحی یک برج تنها استخدام مهندس عمران کارآزموده و یک یا دو نفر نقشه کش کافی است و همین یک نفر مهندس طراح ساختمان، به راحتی از طریق نرم افزارهای طراحی، کار طراحی برج را انجام داده و از طریق این نرم افزارها کلیه محاسبات فنی را بدون اشتباه انجام میدهد. حتی می تواند با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز، بارهای زلزله و طوفانهای شدید را بر...

  ادامه مطلب...

 • dentalclinictoronto.dentist Emergency Dentist Toronto

  dentalclinictoronto.dentist emergency dentist Toronto is the leading dentistry for emergency dental care and any kind of toothache. A surprising toothache wakes you up at midnight, or you're feeling agony or pain with standard routines, together with consuming or respiration. Lots of people do not know how to proceed when they're in confronted with an emergency . If you have a toothache or dental emergency , locate an urgent dental care Place of work immediately. Don't leave your dental...

  ادامه مطلب...

 • آموزش و تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی

  تدریس خصوصی فیزیک یکی از شاخه هایی است که در موسسات و کلاس های کنکور به آن پرداخته می شود. اهمیت درس فیزیک بر همه دانش آموزان و اولیای آن ها واضح و آشکار است. درس فیزیک یکی از مهم ترین دروس دوره متوسطه دوم است. که در همه رشته های تحصیلی ریاضی تجربی انسانی تدریس می شود. درس فیزیک جزو علوم پایه می باشد و در اکثر رشته های دانشگاهی کاربرد دارد. آموزش درس فیزیک به دانش آموزان باعث می شود که با دنیای علم آشنا بشوند. روش تحقیق و روش علمی چیزی است که باید به دانش آموزان آموزش داده شود. اگر روش تحقیق...

  ادامه مطلب...

 • ارتباط صنعت پتروشیمی و اشتغال

  به نام خدا پتروشیمی گرایشی از علم شیمی است که به ساخت مواد مصرفی از نفت و گاز می پردازد. در حال حاضر نفت و گاز تنها کاربرد سوخت خودروها و تولید برق در جهان را ندارد، بلکه با کمک علم شیمی هم اکنون هزاران قلم ماده مصرفی از تولید انواع پارچه و پلاستیک و قطعات خودرو گرفته تا بسیاری از مواد دارویی و آنتی بیوتیک از نفت و گاز بدست می آید. هر ساله نیز، متخصصین زیادی، از طریق استخدام شرکت نفت و شرکت های وابسته به آن، جذب گرایش پتروشیمی کشور می شوند. نکته جالب توجه این است که با وجود پیشرفت سریع علم، نه تنها هیچ جایگزینی برای فرآورده های پتروشیمی یافت نشده بلکه این...

  ادامه مطلب...

 • مقایسه بازار کار ایران و کانادا

    در سالهای اخیر، روند مهاجرت به کانادا به طرز چشمگیری رو به افزایش بوده است و تعداد زیادی از هموطنان ما بویژه متخصصین جامعه متقاضی مهاجرت به این کشور هستند. در این مقاله قصد داریم به دلایل گرایش ایرانیان به مهاجرت به کانادا و نقاط ضعف و قوت این کشور بپردازیم. در میان متقاضیان، عمده تقاضا ها مربوط می شود به متخصصین، مهندسین و تکنسین های کشور که به رغم داشتن سابقه مناسب در ایران، همچنان در صف متقاضیان مهاجرت به کانادا هستند. به راستی دلیل تقاضای آنان چیست؟ در سال های اخیر، تعداد فارغ التحصیلان متخصص کشور چندین برابر شده که به ظاهر بیشتر از نیاز فعلی کشور است و باعث...

  ادامه مطلب...

 • نقش استارتاپها در توسعه کشور

  با توسعه وب، شبکه فعالیتهای استارتاپی نیز در این حوزه شکل گرفته که در نتیجه، باعث تغییرات چشمگیر در سیستم تجارت جهانی شده است. ظهور شرکتهایی نظیر گوگل، فیس بوک، آمازون، اوبر و … باعث شکل گیری تغییرات وسیعی در بسیاری از مفاهیم مانند ارتباطات، آموزش و نحوه کار در جهان شده است و حتی مرزها ی جهانی را به چالش کشانده است. به تبع این تغییرات، استارتاپهای اینترنتی در کشور ما حدود ده سال است که وارد عرضه کار و فعالیت شده اند. شرکتهایی نظیر دیجی کالا، اسنپ، بامیلو و بسیاری از کسب و کارهای سنتی مانند...

  ادامه مطلب...

 • چگونه می توان هزینه ساخت مسکن را در ایران کاهش داد

  به نام خدا شاید شما هم در اخبار و یا روزنامه ها این نوع خبرها را شنیده باشید، ساخت هتل 7 طبقه در چین در مدت 5 روز، و یا ساختن یک ساختمان ده طبقه در یک ماه و از این دست گزارشها. با مراجعه به شبکه های اجتماعی نیز می توان به صورت تصویری، پیشرفت این پروژه ها را مشاهده کرد. در این کشور ها، با استخدام مهندس عمران با تجربه در کارخانجات ساخت قطعات پیش ساخته، با تکیه بر کنترل پروژه، و همچنین کمتر کردن مراحل اداری اخذ مجوز ساخت، زمان ساخت را به کمتریم زمان ممکن می رسانند. ساختن چنین ساختمانهایی در ایران  در بهترین حالت بیش از 2 سال زمان می برد وبا توجه به نرخ...

  ادامه مطلب...

 • کار در منزل با بهره گیری از تکنولوژی جدید

  به نام خدا ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم. در این دوره، امکاناتی در اختیار ماست که حتی تا 20 سال پیش تصورش هم ممکن نبود. هم اکنون با نفوذ اینترنت و تلفنهای هوشمند به دورترین نقاط ایران امکان استفاده ی یکسان و برابر از تکنولوژی ارتباطات اینترنتی، برای همه برقرار است. این سهولت گسترده، فرصت اشتغال زایی و کار در منزل را برای بسیاری از افراد فراهم نموده است. این تکنولوژی باعث تغییرات وسیعی در مفهوم کار شده است. شما می توانید به راحتی و سهولت، هنگامیکه در یک کلبه دور افتاده جنگلی، در حالیکه از هوای عالی و طبیعت زیبا لذت می برید، با استفاده از گوشی تلفن هوشمند خود،...

  ادامه مطلب...

تماس با ما

به منظور آگاهی از دوره های آموزشی و هماهنگی جهت ثبت نام ، می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-66045874

021-66084133

09127008698

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران، خیابان آزادی، مابین ایستگاه مترو حبیب الله و دانشگاه شریف، خیابان حبیب زادگان

عضويت در سايت