مطالب آموزشی مهندسی برق

چاه ارت

روش نصب چاه ارت

 روش نصب چاه ارت با الكترود صفحه‌اي از جنس مس

در شكل( 1 )جزئيات چاه اتصال زمين براي الكترود صفحه‌اي از جنس مس نشان داده شده است.

صفحات مسي بايد عاري از هرگونه پوشش باشند ومي توانند بصورت افقي يا عمودي درزمين نصب گردند. سطح مقطع اين صفحات با توجه به نوع در جدول شكل (1)نشان داده شده است . اين صفحات مي توانند بصورت مربعي مستطيلي و يا دايره اي انتخاب گردند اما سطح مقطع هر شكل بايد براساس اطلاعات داده شده در جدول شكل (1 )باشد. حداقل عمق براي نصب الكترود صفحه‌اي 5/1 متر بوده وبايد بگونه‌اي در زمين قرار گيرند كه اتصال بين سطح زيرين صفحه وزمين به نحو مطلوب و مناسب برقرار گردد. بايد خاك بالاي صفحه پس از پركردن كوبيده شود. اگر صفحه بصورت عمودي در خاك قرار گيرد، بايد لبه بالائي آن حداقل در عمق 5/1 متر واقع شده وخاك دو طرف آن كوبيده شود عمق دفن مناسب براي الكترود صفحه‌ايدر چاه ارت به اندازه اي است كه مطمئن شويم خاك اطراف الكترود نمناك است .

 حداقل ضخامت صفحات مسي چاه ارت دو ميليمتر و صفحات آهني شش ميليمتر و صفحات آهني گالوانيزه سه ميليمتر بايد باشد. از مخلوط ذغال چوب يا كك سرند شده و خاك كه بهتر است خاك رس باشد وسنگ نمك كوبيده شده در چاه ارت،مخلوط نمك/ ذغال چوب يا كك/ خاك كه با نسبت وزني 1 / 5/0 /10 مخلوط شده به تناوب با عمق 15 سانتيمتري ريخته شده و متراكم مي شود.

 بهتر است در حين عمليات پركردن وكوبيدن لايه‌هاي بكار رفته در چاه ارت  آنها را براي بهتر متراكم شدن آبياري كرد. چاه ارت را با لايه‌هاي مخلوط نمك و خاكه ذغال چوب طبق نسبت نمك/ خاكه ذغال چوب،3/5 با ضخامت 15 سانتيمتر به تناوب پر كرد وكوبيد اگر الكترود صفحه‌ايدرون چاه ارت بصورت افقي قرار گيرد بايد از ته چاه ارت تا ارتفاع 15 الي 20 سانتيمتر با مخلوطي از نمك و خاكه ذغال چوب پرشده، كوبيده وتسطيح گردد، سپس الكترود صفحه‌اي ته چاه ارت قرار گيرد.

چاه ارت

 

 

 

 

ابعادصفحه افقي چاه ارت


D

ميليمتر

W

ميليمتر

L

ميليمتر

S

ميليمترمربع

TYPE

3

300

300

16

A

3

500

500

16

B

3

600

600

50

C

3

700

700

50

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چاه ارت

 

 شكل 1- روش چاه ارت الكترود صفحه‌اي مسي

 در روش ارائه شده بايد نكته زير مورد توجه قرار گيرد:

چاه ارت  تا رسيدن به نم طبيعي زمين بايد كنده شود. در اين خصوص بايد بدترين شرايط نم زمين از نظر شرايط آب و هوايي منطقه در نظر گرفته شود.

روش نصب ارت  با الكترود ميله‌اي كوبيده شده از جنس مس با مغز فولادي

در اين روش ارتینگ  از الكترود ميله‌اي جنس مس با مغز فولادي استفاده مي شود. در اكثر كاربردها از ميله به قطر 12،16،20 و25ميليمتر با طول 45/2 ، 5/3 يا 5 متر برحسب نوع خاك و رطوبت انتخاب شده و توسط ميله كوب مخصوص میله ارت در خاك كوبيده مي شود. حوضچه مخصوص بازديد الكترود به عمق 40 سانتيمتر بوده و بايد از بست مخصوص ميله مسي مغز فولادي براي اتصالات ارتینگ استفاده كرد. تسمه مسي ارتباطي  ارتینگ بايد حداقل طول سه متر با سطح مقطع دوطرف حداقل 5/0 متر مربع را داشته باشد و نبايد ضخامت آن از دو ميلميتر كمتر باشد.

روش نصب سيستم ارت ارائه شده در اين بخش در شكل (2 )نشان داده شده است.

 

 

 

 

 چاه ارت شکل 2

 شكل 2- روش نصب سيستم اتصال زمين با الكترود ميله‌اي مسي مغز فولادي

 

 روش نصب اتصال زمين با الكترود لوله‌اي كوبيده شده

 در اين روش از لوله‌هاي مخصوص اتصال زمين طبق مشخصات ارائه شده در استاندارد شماره 101- قسمت دوم بخش 5-1-1 و 5-1-12 استفاده مي شود.

الف- لوله از جنس فولادي گالوانيزه : حداقل قطر 10 سانتيمتر و طول 2،3،4يا6 متر با ضخامت       5/1 سانتيمتر

تبصره : اين لوله‌ها براي رسيدن به طول بيشتر به هم متصل مي شوند براي اين منظور مي توان از لوله‌هايي كه در داخل يكديگر پيچ مي شوند استفاده كرد و يا از پيچي استفاده نمود كه قطر آن از قطر لوله بيشتر نباشد.

طول لوله با توجه به شرايط خاك و رطوبت زمين انتخاب مي شود.

شكل (3 )روش نصب سيستم فوق را نشان مي دهد.

 

 

 چاه ارت شکل 3


شكل 3- روش نصب سيستم اتصال زمين با الكترود لوله‌اي

 تسمه مسي بكار رفته حداقل طول سه متر ، سطح مسطح مقطع (دو طرف) 5/0 متر مربع و حداقل ضخامت دو ميليمتر را بايد دارا باشد.

 

تبصره : اگر از تسمه فولادي استفاده مي شود نبايد ضخامت آن از شش ميليمتر كمتر بوده و اگر از نوع گالوانيزه گرم باشد از سه ميليمتر كمتر باشد.

روش نصب اتصال زمين با الكترود لوله‌اي توسط حفرچاه زمين

دراين بخش روش ايجاد سيستم زمين توسط حفر چاه زمين و استفاده از الكترودهاي      لوله‌اي شرح داده شده است.

چاهي با حداقل 45/2 متر در زمين مورد نظر كنده مي شود.

تبصره : عمق چاه لازم با توجه به شرايط خاك و رطوبت آن در منطقه مورد نظر كه با مطالعات خاك منطقه انجام مي گردد، تعيين مي شود. بهترين عمق چاه به اندازه‌اي است كه به نم طبيعي زمين رسيده باشد.

دراين روش از لوله فولادي گالوانيزه گرم به قطر 38 ميليمتر در چاه استفاده شده و از لوله فولادي گالوانيزه گرم به قطر 19 ميليمتر درحوضچه بازديد استفاده مي گردد.

حداقل عمق حوضچه 25/1 متر بوده و چاه بصورت نشان داده شده درشكل(4) پر مي شود. سنگ نمك كوبيده شده و سرند شده با خاكه ذغال چوب يا كك سرند شده و خاك كه بهتر است خاك رس باشد،به صورت نمك/ذغال چوب يا كك/ خاك با نسبت1/5/0/10 مخلوط شده و به تناوب يك لايه نمك ويك لايه ذغال چوب يا  كك در لايه‌هايي به ضخامت 15/0 متر در اطراف الكترود تا ارتفاع 5/1 متري از ته چاه پر شده و متراكم مي شود (كوبيده مي شود). بهتر است درحين عمليات پر كردن و كوبيدن لايه‌هاي بكار رفته آنها را براي بهتر متراكم شدن آبياري كرد. بقيه چاه را با خاك سرند شده به ضخامت 15 سانتيمتر پر كرده و مي‌كوبند.

براي اتصال لوله داخل چاه به لوله ارتباط دهنده به حوضچه از تبديل 19 ×38 ميليمتري از جنس فولاد گالوانيزه گرم استفاده مي شود.

تسمه مسي ارتباط دهنده با طول سه متر طبق شرايط آورده شده در بند 9-3 استفاده مي شود. در شكل (4 )روش ايجاد سيستم زمين با الكترود لوله‌اي مشاهده مي شود.

يادآوري: در شرايطي كه از الكترود ميله‌اي در چاه استفاده مي شود بايد مشخصات الكترود ميله‌اي مطابق بند9-2 باشد.

شکل 4 از مطلب آموزشی چاه ارت

 

شكل 4- روش نصب سيستم اتصال زمين با الكترود ميله‌اي (نوع لوله‌اي پرسي)

در كليه شكلهاي( 2 )الي( 4 )از جعبه آزمايش سيستم زمين كه بر روي ديوار ساختمان نصب     مي شود، استفاده شده است.

مشخصات جعبه اتصال آزمون ارتینگ

جعبه اتصال آزمون ارتینگ متشكل از جعبه فلزي با درب به ابعاد 160*100*70 ميليمتر به انضمام صفحه فيبري با دو عدد پيچ و مهره خروسكي مسي يا برنجي و تيغه اتصال مسي خواهد بود. شكل(5) جزييات يك جعبه اتصال آزمون ارتینگ را نشان مي دهد.

نصب جعبه اتصال آزمون ارتینگ

- براي تسهيل در امر آزمون اندازه گيري ميزان مقاومت الكتريكي هر الكترود اتصال زمين به طور جداگانه، بايد يك جعبه اتصال آزمون ارت براي هر الكترود اتصال زمين پيش بيني و نصب شود تا پس از نصب سيستم يا در زمان بهره برداري ميزان مقاومت آن نسبت به جرم كلي زمين اندازه گيري و كنترل شود.(شكل(5))

- جعبه اتصال آزمون بايد در رو ي سطح نزديكترين  ديوار به الكترود مربوط و در ارتفاع حداقل 5/1متر از كف تمام شده زمين نصب و عبارت((هادي برقگير))همراه با نشانه   به صورت دايمي بر روي آن حك شود.

- گرفتن هرگونه انشعاب از هاديهاي اتصالي بين الكترود و جعبه اتصال آزمون به هيچ وجه جايز نبوده و كليه انشعابات و تشكيل حلقه شبكه سيستم اتصال زمين1و مانند آن بايد پس از حعبه اتصال آزمون انجام شود.

 

چاه ارت شکل 5

شكل 5- جعبه آزمايش سيستم اتصال زمين

روش ايجاد سيستم ارت توسط حفر چاه با استفاده ازالكتروليت خاك بنتونيت و الكترود ميله‌اي

با بهره‌گيري از مزاياي خاك بنتونيت به عنوان الكتروليت امكان دستيابي به يك سيستم اتصال زمين با كيفيت بالا وجود دارد.

براي اين منظور چاهي با عمق حداقل 45/2 متر در زمين موردنظر كنده مي شود و الكترود ميله‌اي از جنس فولاد با پوشش روي يا مس استفاده مي شود. حداقل قطر ميله 12 ميليمتر بايد باشد. اطراف الكترود را تا ارتفاع 2/0 متر از خاك بنتونيت پر كرده و مي كوبند، بقيه چاه ارت را با خاك سرند شده    پر كرده و مي كوبند.

تبصره : اگر از ميله فولادي بدون پوشش روي يا مس استفاده گردد، حداقل قطر آن نبايد از
16 ميليمتر كمتر باشد.

تبصره : اگر در منطقه‌اي شرايط خاك از نظر رطوبت مناسب باشد مي‌توان عمق چاه ارت را تا 6/0 متر كاهش داد. شكل (6 )چنين چاهي را براي سيستم اتصال زمين با استفاده از خاك بنتونيت نشان مي دهد.

شکل 6 جاه ارت

 

شكل 6- روش نصب تجهيزات سيستم اتصال زمين با استفاده از خاك بنتونيت

 

 

 

 

 

 

 

 

روش نصب چاه ارت

روش نصب چاه ارت با الكترود صفحه‌اي از جنس مس

در شكل( 1 )جزئيات چاه اتصال زمين براي الكترود صفحه‌اي از جنس مس نشان داده شده است.

صفحات مسي بايد عاري از هرگونه پوشش باشند ومي توانند بصورت افقي يا عمودي درزمين نصب گردند. سطح مقطع اين صفحات با توجه به نوع در جدول شكل (1)نشان داده شده است . اين صفحات مي توانند بصورت مربعي مستطيلي و يا دايره اي انتخاب گردند اما سطح مقطع هر شكل بايد براساس اطلاعات داده شده در جدول شكل (1 )باشد. حداقل عمق براي نصب الكترود صفحه‌اي 5/1 متر بوده وبايد بگونه‌اي در زمين قرار گيرند كه اتصال بين سطح زيرين صفحه وزمين به نحو مطلوب و مناسب برقرار گردد. بايد خاك بالاي صفحه پس از پركردن كوبيده شود. اگر صفحه بصورت عمودي در خاك قرار گيرد، بايد لبه بالائي آن حداقل در عمق 5/1 متر واقع شده وخاك دو طرف آن كوبيده شود عمق دفن مناسب براي الكترود صفحه‌ايدر چاه ارت به اندازه اي است كه مطمئن شويم خاك اطراف الكترود نمناك است .

حداقل ضخامت صفحات مسي چاه ارت دو ميليمتر و صفحات آهني شش ميليمتر و صفحات آهني گالوانيزه سه ميليمتر بايد باشد. از مخلوط ذغال چوب يا كك سرند شده و خاك كه بهتر است خاك رس باشد وسنگ نمك كوبيده شده در چاه ارت،مخلوط نمك/ ذغال چوب يا كك/ خاك كه با نسبت وزني 1 / 5/0 /10 مخلوط شده به تناوب با عمق 15 سانتيمتري ريخته شده و متراكم مي شود.

 بهتر است در حين عمليات پركردن وكوبيدن لايه‌هاي بكار رفته در چاه ارت  آنها را براي بهتر متراكم شدن آبياري كرد. چاه ارت را با لايه‌هاي مخلوط نمك و خاكه ذغال چوب طبق نسبت نمك/ خاكه ذغال چوب،3/5 با ضخامت 15 سانتيمتر به تناوب پر كرد وكوبيد اگر الكترود صفحه‌ايدرون چاه ارت بصورت افقي قرار گيرد بايد از ته چاه ارت تا ارتفاع 15 الي 20 سانتيمتر با مخلوطي از نمك و خاكه ذغال چوب پرشده، كوبيده وتسطيح گردد، سپس الكترود صفحه‌اي ته چاه ارت قرار گيرد.

 

 

 

 

 

 

توجه : عمق چاه ارت بايستي طوري باشد كه صفحه مسي همواره در زمين مرطوب قرار گیرد

(الف)ابعادصفحه افقي چاه ارت

سيم مسي تابيده لخت بمقطع S ميليمتر مربع

مخلوط نمك / ذغال چوب يا كك/خاك

به نسبت 1/5/0/10

 

سيم مسي تابيده لخت جهت اتصال به تابلوي برق

100 cm

30cm

جعبه بازديد و اتصال سيمها با درب محافظ

صفحه مسي بطول L و عرض W و ضخامت D

خاك سرند شده

 

مخلوط نمك و ذغال به نسبت 3/5

يا خاك بنتونيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


D

ميليمتر

W

ميليمتر

L

ميليمتر

S

ميليمترمربع

TYPE

3

300

300

16

A

3

500

500

16

B

3

600

600

50

C

3

700

700

50

D

 

 

 

 

 

 

 

سيم مسي تابيده لخت بمقطع S ميليمتر مربع

100 cm

30cm

جعبه بازديد و اتصال سيمها با درب محافظ چاه ارت

مخلوط نمك / ذغال چوب يا كك/خاك

به نسبت  1/5/0/10 لايه لايه با ضخامت 15سانتيمتر ريخته و كوبيده مي شود.

 

صفحه مسي

خاك سرندشده لايه‌لايه با ضخامت15سانتيمتر

ريخته و كوبيده مي شود

 

مخلوط نمك و ذغال به نسبت 3/5 به ضخامت 15الي 20 سانتيمتر يا خاك بنتونيت

25سانتيمتر

25سانتيمتر

حداقل 5/1متر

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه : عمق چاه ارت بايستي طوري باشد كه صفحه مسي همواره در زمين مرطوب قرار گیرد

 

 

 


 

 

شكل 1- روش چاه ارت الكترود صفحه‌اي مسي

 

در روش ارائه شده بايد نكته زير مورد توجه قرار گيرد:

چاه ارت  تا رسيدن به نم طبيعي زمين بايد كنده شود. در اين خصوص بايد بدترين شرايط نم زمين از نظر شرايط آب و هوايي منطقه در نظر گرفته شود.

روش نصب ارت  با الكترود ميله‌اي كوبيده شده از جنس مس با مغز فولادي

در اين روش ارتینگ  از الكترود ميله‌اي جنس مس با مغز فولادي استفاده مي شود. در اكثر كاربردها از ميله به قطر 12،16،20 و25ميليمتر با طول 45/2 ، 5/3 يا 5 متر برحسب نوع خاك و رطوبت انتخاب شده و توسط ميله كوب مخصوص میله ارت در خاك كوبيده مي شود. حوضچه مخصوص بازديد الكترود به عمق 40 سانتيمتر بوده و بايد از بست مخصوص ميله مسي مغز فولادي براي اتصالات ارتینگ استفاده كرد. تسمه مسي ارتباطي  ارتینگ بايد حداقل طول سه متر با سطح مقطع دوطرف حداقل 5/0 متر مربع را داشته باشد و نبايد ضخامت آن از دو ميلميتر كمتر باشد.

روش نصب سيستم ارت ارائه شده در اين بخش در شكل (2 )نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شكل 2- روش نصب سيستم اتصال زمين با الكترود ميله‌اي مسي مغز فولادي

روش نصب اتصال زمين با الكترود لوله‌اي كوبيده شده

در اين روش از لوله‌هاي مخصوص اتصال زمين طبق مشخصات ارائه شده در استاندارد شماره 101- قسمت دوم بخش 5-1-1 و 5-1-12 استفاده مي شود.

الف- لوله از جنس فولادي گالوانيزه : حداقل قطر 10 سانتيمتر و طول 2،3،4يا6 متر با ضخامت       5/1 سانتيمتر

تبصره : اين لوله‌ها براي رسيدن به طول بيشتر به هم متصل مي شوند براي اين منظور مي توان از لوله‌هايي كه در داخل يكديگر پيچ مي شوند استفاده كرد و يا از پيچي استفاده نمود كه قطر آن از قطر لوله بيشتر نباشد.

طول لوله با توجه به شرايط خاك و رطوبت زمين انتخاب مي شود.

شكل (3 )روش نصب سيستم فوق را نشان مي دهد.

 

شكل 3- روش نصب سيستم اتصال زمين با الكترود لوله‌اي

تسمه مسي بكار رفته حداقل طول سه متر ، سطح مسطح مقطع (دو طرف) 5/0 متر مربع و حداقل ضخامت دو ميليمتر را بايد دارا باشد.

تبصره : اگر از تسمه فولادي استفاده مي شود نبايد ضخامت آن از شش ميليمتر كمتر بوده و اگر از نوع گالوانيزه گرم باشد از سه ميليمتر كمتر باشد.

 

روش نصب اتصال زمين با الكترود لوله‌اي توسط حفرچاه زمين

دراين بخش روش ايجاد سيستم زمين توسط حفر چاه زمين و استفاده از الكترودهاي      لوله‌اي شرح داده شده است.

چاهي با حداقل 45/2 متر در زمين مورد نظر كنده مي شود.

تبصره : عمق چاه لازم با توجه به شرايط خاك و رطوبت آن در منطقه مورد نظر كه با مطالعات خاك منطقه انجام مي گردد، تعيين مي شود. بهترين عمق چاه به اندازه‌اي است كه به نم طبيعي زمين رسيده باشد.

دراين روش از لوله فولادي گالوانيزه گرم به قطر 38 ميليمتر در چاه استفاده شده و از لوله فولادي گالوانيزه گرم به قطر 19 ميليمتر درحوضچه بازديد استفاده مي گردد.

حداقل عمق حوضچه 25/1 متر بوده و چاه بصورت نشان داده شده درشكل(4) پر مي شود. سنگ نمك كوبيده شده و سرند شده با خاكه ذغال چوب يا كك سرند شده و خاك كه بهتر است خاك رس باشد،به صورت نمك/ذغال چوب يا كك/ خاك با نسبت1/5/0/10 مخلوط شده و به تناوب يك لايه نمك ويك لايه ذغال چوب يا  كك در لايه‌هايي به ضخامت 15/0 متر در اطراف الكترود تا ارتفاع 5/1 متري از ته چاه پر شده و متراكم مي شود (كوبيده مي شود). بهتر است درحين عمليات پر كردن و كوبيدن لايه‌هاي بكار رفته آنها را براي بهتر متراكم شدن آبياري كرد. بقيه چاه را با خاك سرند شده به ضخامت 15 سانتيمتر پر كرده و مي‌كوبند.

براي اتصال لوله داخل چاه به لوله ارتباط دهنده به حوضچه از تبديل 19 ×38 ميليمتري از جنس فولاد گالوانيزه گرم استفاده مي شود.

تسمه مسي ارتباط دهنده با طول سه متر طبق شرايط آورده شده در بند 9-3 استفاده مي شود. در شكل (4 )روش ايجاد سيستم زمين با الكترود لوله‌اي مشاهده مي شود.

يادآوري: در شرايطي كه از الكترود ميله‌اي در چاه استفاده مي شود بايد مشخصات الكترود ميله‌اي مطابق بند9-2 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كل 4- روش نصب سيستم اتصال زمين با الكترود ميله‌اي (نوع لوله‌اي پرسي)

در كليه شكلهاي( 2 )الي( 4 )از جعبه آزمايش سيستم زمين كه بر روي ديوار ساختمان نصب     مي شود، استفاده شده است.

 

مشخصات جعبه اتصال آزمون ارتینگ

جعبه اتصال آزمون ارتینگ متشكل از جعبه فلزي با درب به ابعاد 160*100*70 ميليمتر به انضمام صفحه فيبري با دو عدد پيچ و مهره خروسكي مسي يا برنجي و تيغه اتصال مسي خواهد بود. شكل(5) جزييات يك جعبه اتصال آزمون ارتینگ را نشان مي دهد.

 

نصب جعبه اتصال آزمون ارتینگ

- براي تسهيل در امر آزمون اندازه گيري ميزان مقاومت الكتريكي هر الكترود اتصال زمين به طور جداگانه، بايد يك جعبه اتصال آزمون ارت براي هر الكترود اتصال زمين پيش بيني و نصب شود تا پس از نصب سيستم يا در زمان بهره برداري ميزان مقاومت آن نسبت به جرم كلي زمين اندازه گيري و كنترل شود.(شكل(5))

- جعبه اتصال آزمون بايد در رو ي سطح نزديكترين  ديوار به الكترود مربوط و در ارتفاع حداقل 5/1متر از كف تمام شده زمين نصب و عبارت((هادي برقگير))همراه با نشانه   به صورت دايمي بر روي آن حك شود.

- گرفتن هرگونه انشعاب از هاديهاي اتصالي بين الكترود و جعبه اتصال آزمون به هيچ وجه جايز نبوده و كليه انشعابات و تشكيل حلقه شبكه سيستم اتصال زمين1و مانند آن بايد پس از حعبه اتصال آزمون انجام شود.

 

پيچ ومهره خروسكي 16/5اينچ برنجي با يك واشر تخت و يك واشر فلزي

ابونيت

سوراخ با قطر 16/3 اينچ

پايه اتصال تيغه آزمايش

100 ميليمتر

جعبه آزمايش

قسمت باز روی ابونيت به

 ابعاد 10*60 ميليمتر

 ابونيت به ضخامت 4/1 اينچ

70 ميليمتر

160 ميليمتر

25 ميليمتر

70 ميليمتر

25 ميليمتر

60 ميليمتر

20 ميليمتر

70 ميليمتر

15 ميليمتر

15 ميليمتر

40 ميليمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شكل 5- جعبه آزمايش سيستم اتصال زمين

 

روش ايجاد سيستم ارت توسط حفر چاه با استفاده ازالكتروليت خاك بنتونيت و الكترود ميله‌اي

با بهره‌گيري از مزاياي خاك بنتونيت به عنوان الكتروليت امكان دستيابي به يك سيستم اتصال زمين با كيفيت بالا وجود دارد.

براي اين منظور چاهي با عمق حداقل 45/2 متر در زمين موردنظر كنده مي شود و الكترود ميله‌اي از جنس فولاد با پوشش روي يا مس استفاده مي شود. حداقل قطر ميله 12 ميليمتر بايد باشد. اطراف الكترود را تا ارتفاع 2/0 متر از خاك بنتونيت پر كرده و مي كوبند، بقيه چاه ارت را با خاك سرند شده    پر كرده و مي كوبند.

تبصره : اگر از ميله فولادي بدون پوشش روي يا مس استفاده گردد، حداقل قطر آن نبايد از
16 ميليمتر كمتر باشد.

تبصره : اگر در منطقه‌اي شرايط خاك از نظر رطوبت مناسب باشد مي‌توان عمق چاه ارت را تا 6/0 متر كاهش داد. شكل (6 )چنين چاهي را براي سيستم اتصال زمين با استفاده از خاك بنتونيت         نشان مي دهد.

 

4 خاك حفاري شده

3 خاك بنتونيت

1 ميله فولادي پوشيده شده با روي

2 آجر استفاده شده براي نگهداري ميله فولادي

 

6/0متر

1/0متر

1/0متر

3/0متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شكل 6- روش نصب تجهيزات سيستم اتصال زمين با استفاده از خاك بنتونيت

مطالب روز مهندسی

 • 15 توصیه کلیدی در زمینه ساخت رزومه شغلی حرفه ای و موثر

  به نام خدا یک رزومه .کاری برگه ای است که شما به عنوان نویسنده در باره مهارتها و قابلیتهای شغلی خود برای کسانی که شما را تاکنون ندیده اند و نمی شناسند ارسال می کنید. هدف از ساخت رزومه، دعوت از شما برای مصاحبه شغلی است .و کارفرما بایستی رزومه شما را از میان دهها داوطلب آن شغل برای مصاحبه انتخاب کند. بنابراین ساخت یک رزومه حرفه ای در فرآیند انتخاب شغل تاثیر حیاتی دارد. بنابراین در ساخت رزومه خود دقت بسیار زیادی نمایید . وطن جاب دراین مقاله 15 نکته ای را که شما را در تهیه رزومه خوب یاری می دهد ، را برای شما بیان می کند....

  ادامه مطلب...

 • برای ساختن یک ساختمان مسکونی چه تخصصهای مهندسی مورد نیاز است

  داشتن مسکن مناسب یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر است و صنعت ساختمان سازی عمری به اندازه پیدایش بشر در این کره خاکی دارد. هم اکنون و در زمان امروزی نیز صنعت ساخت ساختمان یکی از بزرگترین صنایع هر کشور است که نقش کلیدی را در زمینه اشتغال در هر کشور فراهم می کند. در کشور ما نیز به دلیل رشد جمعیت از یک طرف و عمر پایین سازه های قبلی از طرف دیگر، نیاز شدیدی به ساخت خانه های جدید در کشور به وجود دارد، به طوری که مشکل تامین مسکن به یکی از ابر چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است. صنعت تولید مسکن از طرف...

  ادامه مطلب...

 • نقش صنایع تبدیلی کشاورزی در توسعه اشتغال کشور

  به نام خدا مساحت کشور هلند کوچکتر از استانهای گیلان و مازندران است. اما این کشور به تنهایی حدود 80 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد که این میزان از صادرات نفت ایران بیشتر است و یا کشور همسایه ما ترکیه در حدود 40 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد. کشور ما با دارا بودن دومین تنوع اقلیمی در جهان و با داشتن مساحتی عظیم و جمعیت فعال زیاد، تنها حدود 8 میلیارد دلار صادرات در بخش کشاورزی دارد. علت این موضوع ضعف شدید در صنایع تبدیلی کشاورزی است. با وجود اینکه دانشگاههای ما در...

  ادامه مطلب...

 • نقش نرم افزارهای شبیه ساز در پیشرفت صنعت ساختمان

  به نام خدا تحولات مهندسی در بیست سال اخیر بسیار زیاد بوده است. عامل اصلی این تحولات در دنیای مهندسی، ظهور کامپیوتر و اینترنت و امکان کار با نرم افزارهای پیشرفته است. اما با ظهور کامپیوترهای شخصی و نرم افزارهای مهندسی، تحول عظیمی در زمینه طراحی مهندسی انجام شده است. هم اکنون برای تکمیل تیم طراحی یک برج تنها استخدام مهندس عمران کارآزموده و یک یا دو نفر نقشه کش کافی است و همین یک نفر مهندس طراح ساختمان، به راحتی از طریق نرم افزارهای طراحی، کار طراحی برج را انجام داده و از طریق این نرم افزارها کلیه محاسبات فنی را بدون اشتباه انجام میدهد. حتی می تواند با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز، بارهای زلزله و طوفانهای شدید را بر...

  ادامه مطلب...

 • dentalclinictoronto.dentist Emergency Dentist Toronto

  dentalclinictoronto.dentist emergency dentist Toronto is the leading dentistry for emergency dental care and any kind of toothache. A surprising toothache wakes you up at midnight, or you're feeling agony or pain with standard routines, together with consuming or respiration. Lots of people do not know how to proceed when they're in confronted with an emergency . If you have a toothache or dental emergency , locate an urgent dental care Place of work immediately. Don't leave your dental...

  ادامه مطلب...

 • آموزش و تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی

  تدریس خصوصی فیزیک یکی از شاخه هایی است که در موسسات و کلاس های کنکور به آن پرداخته می شود. اهمیت درس فیزیک بر همه دانش آموزان و اولیای آن ها واضح و آشکار است. درس فیزیک یکی از مهم ترین دروس دوره متوسطه دوم است. که در همه رشته های تحصیلی ریاضی تجربی انسانی تدریس می شود. درس فیزیک جزو علوم پایه می باشد و در اکثر رشته های دانشگاهی کاربرد دارد. آموزش درس فیزیک به دانش آموزان باعث می شود که با دنیای علم آشنا بشوند. روش تحقیق و روش علمی چیزی است که باید به دانش آموزان آموزش داده شود. اگر روش تحقیق...

  ادامه مطلب...

 • ارتباط صنعت پتروشیمی و اشتغال

  به نام خدا پتروشیمی گرایشی از علم شیمی است که به ساخت مواد مصرفی از نفت و گاز می پردازد. در حال حاضر نفت و گاز تنها کاربرد سوخت خودروها و تولید برق در جهان را ندارد، بلکه با کمک علم شیمی هم اکنون هزاران قلم ماده مصرفی از تولید انواع پارچه و پلاستیک و قطعات خودرو گرفته تا بسیاری از مواد دارویی و آنتی بیوتیک از نفت و گاز بدست می آید. هر ساله نیز، متخصصین زیادی، از طریق استخدام شرکت نفت و شرکت های وابسته به آن، جذب گرایش پتروشیمی کشور می شوند. نکته جالب توجه این است که با وجود پیشرفت سریع علم، نه تنها هیچ جایگزینی برای فرآورده های پتروشیمی یافت نشده بلکه این...

  ادامه مطلب...

 • مقایسه بازار کار ایران و کانادا

    در سالهای اخیر، روند مهاجرت به کانادا به طرز چشمگیری رو به افزایش بوده است و تعداد زیادی از هموطنان ما بویژه متخصصین جامعه متقاضی مهاجرت به این کشور هستند. در این مقاله قصد داریم به دلایل گرایش ایرانیان به مهاجرت به کانادا و نقاط ضعف و قوت این کشور بپردازیم. در میان متقاضیان، عمده تقاضا ها مربوط می شود به متخصصین، مهندسین و تکنسین های کشور که به رغم داشتن سابقه مناسب در ایران، همچنان در صف متقاضیان مهاجرت به کانادا هستند. به راستی دلیل تقاضای آنان چیست؟ در سال های اخیر، تعداد فارغ التحصیلان متخصص کشور چندین برابر شده که به ظاهر بیشتر از نیاز فعلی کشور است و باعث...

  ادامه مطلب...

 • نقش استارتاپها در توسعه کشور

  با توسعه وب، شبکه فعالیتهای استارتاپی نیز در این حوزه شکل گرفته که در نتیجه، باعث تغییرات چشمگیر در سیستم تجارت جهانی شده است. ظهور شرکتهایی نظیر گوگل، فیس بوک، آمازون، اوبر و … باعث شکل گیری تغییرات وسیعی در بسیاری از مفاهیم مانند ارتباطات، آموزش و نحوه کار در جهان شده است و حتی مرزها ی جهانی را به چالش کشانده است. به تبع این تغییرات، استارتاپهای اینترنتی در کشور ما حدود ده سال است که وارد عرضه کار و فعالیت شده اند. شرکتهایی نظیر دیجی کالا، اسنپ، بامیلو و بسیاری از کسب و کارهای سنتی مانند...

  ادامه مطلب...

 • چگونه می توان هزینه ساخت مسکن را در ایران کاهش داد

  به نام خدا شاید شما هم در اخبار و یا روزنامه ها این نوع خبرها را شنیده باشید، ساخت هتل 7 طبقه در چین در مدت 5 روز، و یا ساختن یک ساختمان ده طبقه در یک ماه و از این دست گزارشها. با مراجعه به شبکه های اجتماعی نیز می توان به صورت تصویری، پیشرفت این پروژه ها را مشاهده کرد. در این کشور ها، با استخدام مهندس عمران با تجربه در کارخانجات ساخت قطعات پیش ساخته، با تکیه بر کنترل پروژه، و همچنین کمتر کردن مراحل اداری اخذ مجوز ساخت، زمان ساخت را به کمتریم زمان ممکن می رسانند. ساختن چنین ساختمانهایی در ایران  در بهترین حالت بیش از 2 سال زمان می برد وبا توجه به نرخ...

  ادامه مطلب...

 • کار در منزل با بهره گیری از تکنولوژی جدید

  به نام خدا ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم. در این دوره، امکاناتی در اختیار ماست که حتی تا 20 سال پیش تصورش هم ممکن نبود. هم اکنون با نفوذ اینترنت و تلفنهای هوشمند به دورترین نقاط ایران امکان استفاده ی یکسان و برابر از تکنولوژی ارتباطات اینترنتی، برای همه برقرار است. این سهولت گسترده، فرصت اشتغال زایی و کار در منزل را برای بسیاری از افراد فراهم نموده است. این تکنولوژی باعث تغییرات وسیعی در مفهوم کار شده است. شما می توانید به راحتی و سهولت، هنگامیکه در یک کلبه دور افتاده جنگلی، در حالیکه از هوای عالی و طبیعت زیبا لذت می برید، با استفاده از گوشی تلفن هوشمند خود،...

  ادامه مطلب...

تماس با ما

به منظور آگاهی از دوره های آموزشی و هماهنگی جهت ثبت نام ، می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-66045874

021-66084133

09127008698

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران، خیابان آزادی، مابین ایستگاه مترو حبیب الله و دانشگاه شریف، خیابان حبیب زادگان

عضويت در سايت